Prowadzę jako spółka działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi. Zdarza się, że sprowadzam samochód z USA. Zasadniczo pojazdy te sprzedaję na terytorium kraju, jednak czasem sprzedaję samochód klientowi z innego kraju UE. Wiem, że z tego tytułu przysługuje mi zwrot akcyzy zapłaconej od tych pojazdów. W grudniu 2016 roku taki wniosek o zwrot składałem do tego urzędu celnego, w którym uiszczałem opłaty celne związane z importem. Czy – w związ- ku ze zmianami organizacyjnymi – właściwym organem będzie w dalszym ciągu ten, w którym rozliczałem akcyzę w związku ze zgłoszeniem celnym? – pyta czytelnik.

Zadane przez czytelnika pytanie jest konsekwencją historycznego brzmienia ustawy o podatku akcyzo- wym. Przed 1 marca 2017 r. organem właściwym w takiej sytuacji faktycznie był naczelnik urzędu celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w podatku akcyzowym lub – jak miało to miejsce w sytuacji czytelnika – zgłoszenie celne, w którym została obliczona i wykazana akcyza. Obecnie organ właściwy do zwrotu akcyzy ustala się jednak inaczej.

W związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisów wprowadzających ją nastąpiła reorganizacja służb skarbowych. Po tych zmianach organami podatkowymi właściwymi do spraw podatku akcyzowego są naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej. Powołano zatem nowy organ, jakim jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Kompetencje tego nowego organu obejmują m.in.:

- obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz

- wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów poza terytorium UE.

Reasumując, co do zasady, organami pierwszej instancji właściwymi do rozliczenia akcyzy na terenie kraju oraz w związku z obrotem wewnątrz UE są wyznaczeni naczelnicy urzędów skarbowych, natomiast w zakresie rozliczeń w obrocie poza UE – naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Organami drugiej instancji są dyrektorzy izb administracji skarbowej.

Właściwość miejscową, naczelników urzędów skarbowych ustala się na zasadach ogólnych, tj. ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Gdy czynności te wykonywane są na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, to w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej właściwość miejscową określa się ze względu na adres ich siedziby.

Organem właściwym do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są: właściwy dla spółki naczelnik urzędu skarbowego i właściwy dyrektor izby administracji skarbowej. Sam fakt złożenia u określonego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszenia celnego z wykazaną kwotą akcyzy jest tu zatem bez znaczenia.

Wniosek składa się na ustalonym wzorze, określonym w załączniku do rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 174) w terminie roku od dnia dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

—Adam Bigas jest prawnikiem w ZIMNY Doradcy Podatkowi

—Marcin Zimny jest doradcą podatkowym, partnerem w ZIMNY Doradcy Podatkowi

podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r., poz. 1948 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 508 ze zm.)

podstawa prawna: art. 107 ust. 5 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 43 ze zm.)