Spółka zawarła umowę opieki medycznej z podmiotem leczniczym m.in. wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy oraz udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem zawartej umowy jest udzielanie opieki medycznej pracownikom spółki w zakresie wynikającym z określonych w tej umowie programów opieki medycznej (tzw. pakietów medycznych). Na podstawie zawartej umowy podmiot leczniczy zobowiązuje się do udzielania: świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz określonych w umowie świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia zdrowotne medycyny pracy (tzw. dodatkowe świadczenia zdrowotne). Pakiet medyczny obejmuje następujące świadczenia z zakresu: medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej w tym związanej z wykonywaną pracą. Pakiet jest nabywany przez spółkę, a następnie nieodpłatnie udostępniany pracownikom. Czy koszty (wartość) pakietu medycznego w części dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, finansowane przez spółkę, stanowią dla jej pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, który spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji zaliczek na podatek PIT? - pyta czytelnik.