1 lipca 2021 r. przepisy regulujące zasady sporządzania plików JPK_VAT zostały zmienione rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. (dalej: rozporządzenie zmieniające).

Nowe zasady sporządzania plików JPK_VAT obowiązują za okresy od 1 lipca 2021 r., jednak za okresy od lipca do grudnia 2021 r. należy stosować stare wersje plików JPK_V7M i JPK_V7K, odpowiednio modyfikując zasady ich wypełniania (zob.: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wypelniania-jpkvat-z-deklaracja-jpkv7m-jpkv7k).

Czytaj też:

Co się zmieniło od lipca w JPK_VAT

Dane eksportera wdokumentach celnych

Stosownie do § 11 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia JPK_VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r., dane z dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3 i 4 tego rozporządzenia (tj. z dokumentów celnych lub decyzji, z których wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony; oraz z deklaracji importowej, z której wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony), obejmują m.in. imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji. Do 30 czerwca obejmowały one tylko imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego „(...) W § 11 w ust. 6 pkt 3 rozporządzenia doprecyzowano zapis, uściślając, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych. (...)".

Pole DokumentZakupu

Ewidencja zakupu, stosownie do § 11 ust. 8 rozporządzenia JPK_VAT, zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia:

1) „VAT_RR" – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

2) „WEW" – dokument wewnętrzny;

3) „MK" – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Przepis ten nie zmienił się od 1 lipca 2021 r. Od tego dnia do § 11 rozporządzenia JPK_VAT został jednak dodany ust. 9, który stanowi, że zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy (>patrz ramka), może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem "WEW", jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT.

Przepis ten został dodany w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in minus w przypadku braku faktury korygującej.

Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW", ale tylko w sytuacji, gdy nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji JPK_VAT.

Przykład:

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zapłacił zaliczkę na poczet dostawy towarów. Otrzymaną w maju 2021 r. fakturę zaliczkową przedsiębiorca odliczył w JPK_V7M za maj 2021 r.

29 lipca 2021 r. umowa o dostawę tych towarów została rozwiązana i tego dnia kontrahent zwrócił przedsiębiorcy wpłacona mu zaliczkę. 11 sierpnia 2021 r. kontrahent wystawił fakturę korygującą. W świetle art. 86 ust. 19a ustawy o VAT obowiązek skorygowania (pomniejszenia) podatku naliczonego po stronie przedsiębiorcy powstał w lipcu 2021 r. (zwrot zaliczki).

Wariant I: Przedsiębiorca otrzymał tę fakturę korygującą 12 sierpnia 2021 r. – przedsiębiorca powinien pomniejszyć podatek naliczony w ewidencji zakupu JPK_V7M na podstawie otrzymanej faktury korygującej

Wariant II: Przedsiębiorca otrzymał tę fakturę korygującą 31 sierpnia 2021 r. – przedsiębiorca powinien pomniejszyć podatek naliczony w ewidencji zakupu JPK_V7M na podstawie dokumentu wewnętrznego (z oznaczeniem „WEW"). Otrzymanie 31 sierpnia 2021 r. faktury korygującej nie obliguje do złożenia korekty JPK_VAT za lipiec 2021 r., w którym uwzględniono dokument wewnętrzny.

IMP oraz MPP

Do 30 czerwca br. ewidencja zakupu zawierała, stosownie do § 11 ust. 2 rozporządzenia JPK_VAT, oznaczenia dotyczące:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy – oznaczenie „IMP";

2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP".

Oznaczenia IMP oraz MPP są polami opcjonalnymi. Oznacza to, że zapisów w tych polach dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.

Od 1 lipca br. oznaczenie MPP nie jest już stosowane w ewidencji zakupu JPK_VAT (analogicznie jak w ewidencji sprzedaży).

Przykład:

W czerwcu 2021 r. firma (podatnik VAT czynny) otrzymała fakturę dokumentującą zakup robót budowlanych na kwotę brutto 24 600 zł (faktura zawierała wyrazy „mechanizm podzielonej płatności"). Firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Firma rozważała odliczenie podatku naliczonego w czerwcu albo w lipcu 2021 r.

Wariant I: Firma odliczyła podatek naliczony z tej faktury w czerwcu 2021 r. – w JPK_V7M za czerwiec 2021 r. faktura ta powinna być zaprezentowana z oznaczeniem „MPP".

Wariant II: Firma odliczy podatek naliczony z tej faktury w lipcu 2021 r. – w JPK_V7M za lipiec 2021 r. faktura ta powinna być zaprezentowana be  oznaczenia „MPP" (pole pozostaje puste).

Z uwagi jednak na to, że nowe struktury JPK_V7M i JK_V7K mają obowiązywać dopiero za okresy od 1 stycznia 2022 r., aby umożliwić sprawne rozliczanie VAT Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że za okresy od lipca do grudnia 2021 r. stosujemy odpowiednio zmodyfikowaną obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K) (zob. https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wypelniania-jpkvat-z-deklaracja-jpkv7m-jpkv7k). Oznacza to, że do końca br. przy jej sporządzaniu nie stosuje się w ewidencji zakupu oznaczenia MPP (tj. nie należy wypełniać tego pola).

Przy płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Likwidacja oznaczenia „MPP" w ewidencji zakupu JPK_VAT nie oznacza likwidacji obowiązku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności w przypadkach objętych zakresem art. 108a ust. 1a –1e ustawy o VAT.

Uwaga! Oznaczenie IMP stosujemy także za okresy od lipca 2021 r.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

§ 11 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.)

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 1179)

Zmniejszenie podatku naliczonego

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze (o których mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT), nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Jeżeli warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, to nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której dotyczy korekta, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, to zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2) wartość zwróconych towarów i opakowań (z pewnymi zastrzeżeniami);

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

W takich przypadkach podstawę opodatkowania obniża się, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą. Warunkiem jest, żeby z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynikało, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz żeby warunki te zostały spełnione, a faktura ta była zgodna z posiadaną dokumentacją. Gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada takiej dokumentacji, podstawę opodatkowania obniża się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uzyskał tę dokumentację (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy

o VAT.