Regulacje te są rozrzucone w kilku miejscach projektowanej ustawy. Wszystko zaczyna się w art. 16 w rozdziale 2 „Zasady ogólne prawa podatkowego. Przepisy ogólne". To zachęcający początek, gdy prawodawca deklaruje: „Organy podatkowe udzielają zobowiązanemu informacji i wspierają go w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu jego obowiązków i korzystaniu z praw", i podnosi to stwierdzenie do rangi zasady ogólnej. Możliwe, że przepis ten stanie się dyrektywą wykładni przepisów o interpretacjach podatkowych, użyteczną zawsze, gdy pojawią się wątpliwości, czy należy wydać interpretację lub/czy przyznać podatnikowi ochronę z niej wynikającą.

Czytaj także: Nowa ordynacja podatkowa: kontrola na życzenie nie ochroni przed podatkiem

Następnie prawodawca wraca do kwestii udzielania informacji w rozdziale 5 „Prawo do informacji i wsparcia". Art. 42 powiela w istocie treść art. 16, bo deklaruje, że „organy podatkowe udzielają zobowiązanemu wsparcia w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu obowiązków i korzystaniu z praw. (...) udzielają informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w sytuacji zobowiązanego oraz informacji o charakterze ogólnym".

Dopiero art. 44 wskazuje formy otrzymywania od organów owych informacji. A dziać się to będzie poprzez: 1) informację telefoniczną KIS, 2) interpretacje ogólne, 3) interpretacje indywidualne, 4) informacje ogólne, 5) objaśnienia podatkowe, 6) pisemne wyjaśnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 7) opinie zabezpieczające. Szkoda, że w przepisie zgubiono porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych, ale to tylko przeoczenie, gdyż odnajdują się w art. 556–572.

Nowością są „informacje ogólne". Będą wydawane z urzędu po istotnej zmianie lub wprowadzeniu nowych przepisów prawa podatkowego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych bez zbędnej zwłoki, także przed ich wejściem w życie. Mają wyjaśniać, jak przepisy te wpływają na prawa i obowiązki podatnika (art. 510). Będzie to prawdopodobnie najważniejszy dokument wydawany przez ministra finansów, ważniejszy nawet niż ustawa, do której będzie się odnosił. Podatnik, który skorzysta z informacji ogólnych, będzie bowiem chroniony tak jak podatnik, który stosuje się do interpretacji ogólnej.

Mam pewne zastrzeżenia do tego rozwiązania. Oznacza przecież, że za kilka lat podatnicy skompletują biblioteczkę informacji ogólnych dotyczących znacznej części przepisów prawa podatkowego. I to ta biblioteczka może być często ważniejsza niż ustawa, bo jeżeli minister nie zauważy skutku zmiany przepisów, to podatnik chyba nie będzie już musiał czytać ustawy...

Autor jest prof. dr. hab. z Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radcą prawnym

To kolejny artykuł z cyklu zapowiadającego konferencję KIDP pod patronatem „Rzeczpospolitej", która odbędzie się w październiku