- Deweloper (podatnik VAT czynny) zamierza sprzedać domy jednorodzinne – sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 budynki mieszkalne – w stanie surowym otwartym lub zamkniętym, wraz z gruntem. Budynki nie były użytkowane. Deweloper budował te budynki z zamiarem sprzedaży, więc odliczał VAT od zakupów wykorzystanych na budowie. Czy przy sprzedaży może zastosować 8-proc. stawkę VAT? – pyta czytelnik.

Obniżoną, 8-proc. stawkę podatku, stosownie do art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Czytaj także: Jak deweloper powinien ujmować w rozliczeniach wpłaty od klientów

Zalicza się do niego obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (zob. art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (zob. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT).

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Razem z gruntem

Organy podatkowe przyjmują, że dostawa budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB w stanie surowym zamkniętym lub otwartym podlega opodatkowaniu preferencyjną 8-proc. stawką VAT właściwą dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Analogiczną stawkę VAT należy zastosować do dostawy gruntu, na którym posadowiony jest budynek, stosownie do uregulowań art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

Uwaga! Dla dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem, którego całkowita powierzchnia użytkowa wynosić będzie ponad 300 m2, preferencyjna stawka VAT 8 proc. ma zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej, kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w całkowitej powierzchni użytkowej (tj. do powierzchni 300 m2). Natomiast w stosunku do dostawy powierzchni powyżej 300 m2, wraz z przypadającym proporcjonalnie udziałem w gruncie, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 23 proc.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaprezentowane stawisko z reguły podzielają organy podatkowe (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2014 r., ITPP1/443-419b/14/MS; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 12 listopada 2015 r., IPPP2/4512-835/15-3/RR).

Inne zdanie

Niestety, w ostatnim czasie pojawiły się interpretacje, w których organy podatkowe stwierdziły, iż dostawa domów jednorodzinnych w stanie surowym powinna być opodatkowana podstawową stawką VAT (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2018 r., 0113-KDIPT1-3.4012.360. 2018.7.MJ). Moim zdaniem stanowisko takie w przypadku dostawy domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym lub otwartym nie jest prawidłowe, oczywiście w granicach ustawowego limitu (300 m2). ?

Autor jest doradcą podatkowym

Obowiązuje limit metrażu

Stosownie do art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej te limity, 8-proc. stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (zob. art. 41 ust. 12c ustawy o VAT). ?