Nowa ulga podatkowa to skutek wejścia w życie przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (obowiązuje, z pewnymi wyjątkami, od 30 czerwca 2018 r.) oraz przepisów wykonawczych do tego aktu prawnego, które weszły w życie 5 września 2018 r. Przedsiębiorcy mogą więc ubiegać się już o nowe zwolnienie podatkowe. Przytoczone regulacje w przyszłości zastąpią te dotyczące SSE. Strefy będą bowiem wygaszane do 2026 roku. Przedsiębiorcy, którzy na ich terenie działają i otrzymują z tego tytułu wsparcie, m.in. w postaci ulg podatkowych, do tego czasu mogą kontynuować korzystanie z tych preferencji.

Nie każdy biznes uprzywilejowany

Ulga na nowe inwestycje obejmuje teren całej Polski, jednak nie każdy profil działalności gospodarczej. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: rozporządzenie) w § 2 precyzyjnie wskazują, jaka działalność gospodarcza na wsparcie liczyć nie może. Przepis ten zawiera 18 pozycji. Wśród aktywności, które nie mogą liczyć na pozytywną decyzję, znajdują się m.in.: wytwarzanie materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, prowadzenie ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, działalność w zakresie obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU. Zatem przedsiębiorca, który planuje skorzystać ze wsparcia, powinien na początek sięgnąć do tych regulacji i sprawdzić czy nie wykluczają one jego działalności z preferencji.

Do spełnienia pewne warunki

Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia z podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby skorzystać z nowej ulgi na inwestycje konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów: jakościowych i ilościowych. Precyzuje je wspomniane wcześniej rozporządzenie.

Te pierwsze – kryteria jakościowe, zostały określone w § 3 rozporządzenia i tabelach 1 i 2, które są załącznikami do rozporządzenia. Tabela 1 określa warunki dla działalności usługowej, a tabela 2 dla sektora przemysłowego. W obu załącznikach przy odpowiednim kryterium wskazana jest liczba punktów możliwych do otrzymania za jego spełnienie.

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju, o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ważne czynniki, które mają tu wpływ na uzyskanie wsparcia, to zrównoważony rozwój gospodarczy (np. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej) oraz zrównoważony rozwój społeczny (np. zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia).

Przedsiębiorca, który realizuje nową inwestycję i ubiega się o wsparcie w postaci ulgi podatkowej, spełni kryteria jakościowe, jeśli łącznie uzyska nie mniej niż 6 punktów, w tym nie mniej niż 1 punkt za każde z kryteriów.

Kryteria ilościowe zostały sprecyzowane w § 4 rozporządzenia. Wśród nich ważne są: minimalna kwota inwestycji oraz stopa bezrobocia w miejscu, gdzie inwestycja jest realizowana. Im wyższa stopa bezrobocia w miejscu inwestycji, tym niższa musi być minimalna kwota inwestycji.

Większe bezrobocie, niższe nakłady

Zgodnie z przepisami, przy realizacji nowej inwestycji w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest:

- równa albo niższa od 60 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;

- wyższa od 60 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż przeciętna stopa bezrobocia w  raju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 80 mln zł;

- wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 130 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 60 mln zł;

- wyższa od 130 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 160 proc., przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 40 mln zł;

- wyższa od 160 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 200 proc., przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 20 mln zł;

- wyższa od 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 250 proc., przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 15 mln zł;

- wyższa od 250 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze (lista takich miast jest określona w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia), oraz w gminie graniczącej z takim miastem, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Ważna informacja jest taka, że koszty kwalifikowane mogą zostać obniżone o:

- 95 proc. – dla nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczo-rozwojowych;

- 98 proc. – na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

- 95 proc. – na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

- 80 proc. – na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców.

Zostanie wydana decyzja

Przedsiębiorca, który spełni warunki do otrzymania ulgi, otrzyma w tej sprawie decyzję. Wyda ją minister gospodarki. Będzie ona mogła być wydana na: 10, 12 lub 15 lat. Okres, na który będzie wydawana decyzja o wsparciu, uzależniony będzie od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Jeśli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położony w granicach SSE, decyzja o wsparciu nowej inwestycji będzie wydana na 15 lat. Mogą się też zdarzyć przypadki, że przedsiębiorca będzie miał więcej niż jedną decyzję o wsparciu. Wówczas rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydania decyzji o wsparciu.

W otrzymanej decyzji przedsiębiorca znajdzie takie informacje, jak okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które musi spełnić, dotyczące:

- zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;

- poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;

- terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;

- maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, które mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;

- kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;

- terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Co ważne, kopię decyzji o wsparciu otrzyma także naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedsiębiorcy. Decyzję przekaże minister gospodarki w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna.

Słownik

Nowa inwestycja (zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji) to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

podstawa prawna: ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (DzU poz. 1162)

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (DzU z 2018 r., poz. 1713)