Zamiast uiszczać zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, podatnicy CIT mogą wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie (art. 25 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link]).

[srodtytul]Jak obliczamy zaliczkę[/srodtytul]

Wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym przez podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o wyborze tej formy rozliczenia w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy (tj. zasadniczo do 20 lutego danego roku). Metodę tę należy stosować w całym roku podatkowym.

[ramka][b]Przykład [/b]

W zeznaniu podatkowym za 2008 r. złożonym do 31 marca 2009 r. spółka z o.o. Alfa wykazała podatek należny w wysokości 1 mln 200 tys. zł.

Wybierając uproszczony sposób wpłacania zaliczek w 2010 r., bierze się pod uwagę 1/12 podatku należnego za rok 2008. Oznacza to, że wysokość miesięcznej zaliczki w formie uproszczonej w 2010 r. wyniesie 100 tys. zł.[/ramka]

Jeżeli w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy podatnik nie wykazał podatku należnego, może wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Jeżeli również w tym roku nie wykazał podatku należnego, nie może skorzystać z możliwości wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[ramka][b]Przykład [/b]

Beta sp. z o.o. wykazała w zeznaniu podatkowym za 2008 r. stratę podatkową, natomiast w 2007 r. wykazała dochód do opodatkowania, co skutkowało obciążeniem podatkowym w wysokości 600 tys. zł.

Wysokość zaliczki w uproszczonej formie za rok 2010 wyniesie zatem 50 tys. zł.

Gdyby Beta nie wykazała podatku należnego również w zeznaniu podatkowym za 2007 r., uiszczanie zaliczek w uproszczonej formie za rok 2010 nie byłoby możliwe.[/ramka]

[srodtytul]Odroczenie podatku[/srodtytul]

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT może prowadzić do przesunięcia terminu zapłaty części podatku do 31 marca kolejnego roku.

Efekt odroczenia opodatkowania wystąpi, gdy rzeczywisty dochód podatkowy w roku, w którym zaliczki uiszczane są w sposób uproszczony, będzie wyższy niż dochód będący podstawą kalkulacji wysokości tych zaliczek.

Tym samym przedsiębiorca odnosi korzyści odsetkowe oraz poprawia się jego płynność finansowa. Dodatkowo nie wystąpi ryzyko powstania zaległości podatkowej w trakcie roku podatkowego.

Wybór uproszczonych zaliczek skutkuje ponadto korzyściami administracyjnymi (brakiem konieczności obliczania poszczególnych kwot zaliczek w trakcie roku podatkowego).

[ramka][b]Przykład [/b]

Spółka z o.o. Gamma wybrała uproszczoną formę uiszczania zaliczek w 2009 r., o czym zawiadomiła urząd skarbowy. Ponieważ w 2007 r. spółka zadeklarowała dochód do opodatkowania w wysokości 12 mln zł, to wysokość miesięcznej zaliczki w 2009 r. wynosiła 190 tys. zł (12 mln zł x 19 proc. : 12).

W 2009 r. Gamma odnotowała znaczny wzrost sprzedaży, co skutkowało dwukrotnym wzrostem dochodu do opodatkowania w porównaniu z 2007 r. (24 mln zł).

Gdyby Gamma uiszczała zaliczki w trakcie 2009 r. na zasadach ogólnych, byłaby zobowiązana do zapłaty w ciągu roku wyższych zaliczek. Dzięki wybraniu uproszczonej formy podatek od połowy dochodu osiągniętego w 2009 r. zostanie zapłacony dopiero 31 marca 2010 r.[/ramka]

Odpowiednia polityka wykazywania dochodów prowadzi do minimalizacji wysokości zaliczek i tym samym do maksymalizacji korzyści z wyboru uproszczonej formy ich uiszczania (na ten temat pisaliśmy np. 26 lutego 2009 r. w „Przesuń zapłatę podatku i zarób na odsetkach”).

[ramka][b]Przykład [/b]

Sigma sp. z o.o., mając na uwadze optymistyczną prognozę przychodów w kolejnych latach, rozważała możliwość korzystania w przyszłości z uproszczonych zaliczek. W tym celu ustaliła odpowiednią politykę wykazywania dochodów za 2008 r., ponieważ dochód podatkowy za ten rok będzie podstawą obliczenia zaliczek w formie uproszczonej w 2010 r.

Ustalono maksymalne podwyższenie stawek amortyzacyjnych w 2008 r., stosowanie stawek indywidualnych oraz przesunięcie części dostaw towarów na 2009 r. W rezultacie dochód do opodatkowania za 2008 r. przejściowo się obniżył, co wpłynie na niższy wymiar zaliczek uproszczonych w 2010 r.

Korzyści wynikają z odroczenia opodatkowania dochodów uzyskanych w 2010 r., jednak niekorzystnie na płynność finansową Sigmy wpływa opóźnienie dostaw (przesunięcie terminu zapłaty, wzrost kosztów, np. magazynowania).[/ramka]

[srodtytul]Kredyt dla małych przedsiębiorców[/srodtytul]

Przepisy podatkowe dają możliwość odroczenia obciążeń podatkowych małym przedsiębiorcom (mającym mniej niż 50 pracowników oraz osiągającym obrót roczny nieprzekraczający 10 mln euro lub sumę aktywów mniejszą niż 10 mln euro) w jednym z pierwszych lat prowadzenia działalności.

Należy mieć przy tym na uwadze ograniczenia w korzystaniu z tej możliwości wymienione w art. 25 ust. 13 oraz ust. 14 ustawy o CIT (np. dla spółek utworzonych w wyniku połączenia lub przekształcenia).

Korzyści wynikające z odroczenia opodatkowania mogą być przeznaczone np. na niezbędne w pierwszych latach prowadzenia działalności inwestycje lub ulokowane w celu osiągnięcia przychodów finansowych.

Przedsiębiorcy korzystający z kredytu podatkowego są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym następującym bezpośrednio:

- po pierwszym roku podatkowym (gdy trwał on co najmniej pełnych dziesięć miesięcy) albo

- po drugim roku podatkowym (jeżeli pierwszy rok podatkowy trwał krócej niż dziesięć miesięcy).

Za rok objęty kredytem trzeba jednak złożyć zeznanie podatkowe, a wynikający z niego należny podatek zapłacić w pięciu kolejnych latach podatkowych (w ustawowych terminach złożenia zeznań za te lata). Wysokość podatku należnego w każdym z kolejnych pięciu lat podatkowych wynosi 20 proc. należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem.

[ramka][b]Przykład [/b]

Delta sp. z o.o., będąca małym przedsiębiorcą, rozpoczęła działalność w lutym 2009 r. Pierwszy rok podatkowy spółki zakończy się 31 grudnia 2009 r.

Ponieważ rok, w którym Delta rozpoczęła działalność, trwa dłużej niż dziesięć miesięcy, spółka może skorzystać z odroczenia obciążeń podatkowych już za 2010 r. i zapłaty podatku za ten rok w 20-proc. „transzach” w latach 2011 – 2015.[/ramka]

[srodtytul]Wybierz długość pierwszego roku[/srodtytul]

Wielu podatników, m.in. z uwagi na koszty uruchomienia działalności, nie jest w stanie skorzystać z kredytu podatkowego już w pierwszym pełnym roku podatkowym działalności.

Tymczasem opierając się na prognozie dochodów, można starać się tak ustalić moment rozpoczęcia działalności, aby móc efektywnie skorzystać z odroczenia podatku w jednym z pierwszych lat podatkowych.

[ramka][b]Przykład[/b]

Gamma sp. z o.o., będąca małym przedsiębiorcą, rozpoczęła działalność w kwietniu 2008 r. Pierwszy rok podatkowy spółki zakończył się 31 grudnia 2008 r. (trwał zatem krócej niż dziesięć miesięcy). Spółka może więc skorzystać z odroczenia obciążeń podatkowych dopiero za 2010 r. (podatek za ten rok zapłaci w 20-proc. „transzach” w latach 2011 – 2015). Decyzję o podjęciu działalności w kwietniu 2008 r.

Gamma podjęła na podstawie prognozy dochodów, z której wynikało, że dochód osiągnie dopiero w 2010 r. Gdyby Gamma rozpoczęła działalność w lutym 2008 r., mogłaby skorzystać z kredytu podatkowego już w 2009 r. Nie byłoby to jednak efektywne, gdyby Gamma w 2009 r. faktycznie osiągnęła stratę podatkową.[/ramka]

Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego nie dotyczy wszystkich podatników (np. utworzonych w wyniku przekształcenia lub połączenia).

Przywileje podatkowe polegające na odroczeniu terminu płatności podatku dochodowego można też utracić, jeżeli np. podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji w okresie zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych lub zmniejszy w tym okresie zatrudnienie o ustalone ustawowo wskaźniki.

Utrata prawa do zwolnienia wiąże się z koniecznością uiszczenia należnych zaliczek wraz z odsetkami za zwłokę.

[i]Autorzy są doradcami podatkowymi w Roedl, Majchrowicz-Bączyk, Smagowicz-Tokarz Kancelaria Prawna sp.k.[/i]

[b] Więcej na temat wyboru formy opodatkowania na 2010 r. - w naszym poradniku [link=http://www.rp.pl/temat/410247.html]"Jaką formę opodatkowania wybrać w 2010 r."[/link].[/b]