Wynika tak z interpelacji poselskiej nr 11886. Ministerstwu Finansów zwrócono uwagę, że coraz częściej można spotkać się z informacjami o tym, że [b]po otrzymaniu od podatnika wniosku o przyznanie ulg w zapłacie podatków (rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności) urzędy skarbowe automatycznie rozpoczynają procedurę egzekucyjną[/b].

W odpowiedzi minister stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [b]wierzyciel obowiązany jest do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, należności pieniężnych[/b], niezależnie od tego, czy jest jednocześnie organem egzekucyjnym, czy też kompetencje do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przyznane zostały innemu organowi administracji publicznej.

W razie stwierdzenia, że należność nie jest zapłacona w terminie określonym w decyzji lub w terminie wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel obowiązany jest podjąć działania zmierzające do wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Chodzi o wystawienie tytułu wykonawczego, który powinien być niezwłocznie skierowany wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, obowiązany jest do bezzwłocznego zastosowania środka egzekucyjnego. Wynika tak z § 2 – 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163332]rozporządzenia ministra finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU nr 137, poz. 1541 ze zm.)[/link].

W przypadku zatem upływu terminu płatności podatku złożenie przez podatnika wniosku o ulgę, o której mowa w art. 67a § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link], [b]nie zwalnia wierzyciela od obowiązku podjęcia czynności określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.[/b]

W interpelacji czytamy, że [b]„w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych postępowanie egzekucyjne podlega zawieszeniu[/b] stosownie do art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy, jednakże w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego mogą być dokonywane, za zgodą organu egzekucyjnego, wypłaty z rachunków bankowych zobowiązanego po przedstawieniu przez niego dokumentów świadczących o konieczności poniesienia danych wydatków.

Organ egzekucyjny uprawniony jest również do uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli to jest uzasadnione ważnym interesem zobowiązanego, interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na skutek tych czynności nie nabyły praw.

W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny nie jest natomiast uprawniony do podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych zmierzających do zastosowania lub realizacji środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[ramka][b]Uwaga [/b]

Osobie, w stosunku do której wszczęto postępowanie egzekucyjne, przysługuje prawo wystąpienia do organu egzekucyjnego z wnioskiem o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych ze względu na jej ważny interes[/ramka].