Tak

. Zwrócone składki są przychodem z działalności, jeśli wcześniej zostały zaliczone do kosztów. Gdyby czytelnik nie zakwalifikował składek do kosztów, nie musiałby teraz wykazywać ich po stronie przychodów. Tak wynika z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Mówi on, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT nie są kosztem składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Daniel Bałazy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej