W ostatnim artykule cyklu poświęconego opodatkowaniu dochodów marynarzy zostaną wskazane skutki wprowadzenia Konwencji MLI, które mogą być istotne przy rozliczaniu podatków przez tę grupę zawodową. Opiszemy także sposoby, jakie stosuje fiskus, aby zbierać informacje o zagranicznych dochodach swoich obywateli.

Jedną ze zmian, jaką mogła wprowadzić Konwencja MLI, jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego. Zmiana taka miałaby miejsce wyłącznie wtedy, gdyby oba podpisujące ją kraje zgłosiły taki wniosek lub zgodziły się na taką zmianę oraz ratyfikowały Konwencję.

PROBLEM

- Czy konwencja MLI spowoduje, że wszyscy marynarze będą musieli deklarować w Polsce dochody?

Konwencja MLI obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku, jednak jej zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z niektórymi krajami zostaną wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2019 roku. Wiadomo, że zmiany zostaną wprowadzone między innymi do umów zawartych przez Polskę z Wielką Brytanią, Japonią czy Nową Zelandią.

Czytaj też:

Opodatkowanie marynarzy pracujących i zagranicznych armatorów – fakty i mity (część I)

Opodatkowanie marynarzy pracujących i zagranicznych armatorów – fakty i mity (część II)

Opodatkowanie marynarzy pracujących i zagranicznych armatorów – fakty i mity (część III)

Konwencja MLI nie spowoduje zatem, że wszyscy marynarze będą zobligowani do deklarowania w Polsce swoich dochodów tak jak to ma miejsce w przypadku zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego. Niemniej jednak, ze względu na poszerzenie katalogu krajów, w przypadku których ta metoda unikania podwójnego opodatkowania będzie stosowana, obowiązek zadeklarowania w Polsce dochodów może dotyczyć dużo szerszego grona marynarzy. Powinni oni natomiast pamiętać, że metoda ta nie tylko wpływa na sposób deklarowania dochodów w rozliczeniu rocznym, ale również na sposób rozliczania dochodów z zagranicy w Polsce w okresach miesięcznych (tj. może dla nich powstać obowiązek opłacania zaliczek w Polsce).

PROBLEM

- Czy polskie organy podatkowe otrzymują informacje o dochodach osiągniętych zagranicą?

Przez lata funkcjonowało wśród polskich rezydentów podatkowych, pracujących poza Polską, przeświadczenie, że niedeklarowanie w Polsce dochodów osiągniętych zagranicą nie powoduje żadnego ryzyka po ich stronie, gdyż polskie organy podatkowe i tak nie będą miały możliwości oraz odpowiednich narzędzi żeby sprawdzić, czy dana osoba osiągnęła jakiekolwiek dochody za granicą.

Mimo, że częściowo to przeświadczenie było kiedyś słuszne, to jednak od kilku lat sytuacja znacznie się zmieniła. W związku z walką z międzynarodowymi optymalizacjami podatkowymi, organy podatkowe poszczególnych krajów w coraz większym stopniu wymieniają się informacjami na temat dochodów osiąganych przez osoby rozliczające się na ich terytorium jako nierezydenci podatkowi. Wymiana taka następuje na podstawie odpowiednich uregulowań zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz na podstawie wielostronnych umów, które taką wymianę mają w dużym stopniu automatyzować.

Jedną z takich regulacji jest ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która wdraża część przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 2011 r. Przepisy te ustanawiają, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej powinny przekazywać informacje na temat dochodów osiągniętych na ich terytorium przez rezydentów podatkowych innych krajów. Co istotne, przepisy te nie tylko dotyczą dochodów finansowych, do których zbierania są zobowiązane instytucje finansowe, ale również dochodów z pracy czy z działalności wykonywanej osobiście. Dodatkowo, taka wymiana nie będzie następować tylko na wniosek drugiego państwa, ale również z urzędu.

Jest więc coraz bardziej prawdopodobne, że jeśli marynarz był zobligowany do rozliczenia swoich dochodów zagranicą lub zrobił to zagraniczny armator w jego imieniu, to polskie organy podatkowe otrzymają informacje o takim dochodzie. Z kolei, jeżeli taki dochód nie był rozliczony wcześniej przez marynarza, a powinien być, mogą się z tym wiązać dla takiej osoby dodatkowe negatywne konsekwencje – poczynając od obowiązku zapłaty odsetek karnych od zaległości podatkowych na potencjalnych karach wynikających z kodeksu karnego skarbowego kończąc.

>Paweł Majewski menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

>Kuba Lewandowski doradca podatkowy, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce