19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. W kolejnym artykule cyklu dotyczącego zmian w ustawie akcyzowej omawiamy nowe regulacje dotyczące ustalania właściwości organów podatkowych uprawnionych do orzekania o zwrocie akcyzy.

Czytaj także: Gdzie złożyć wniosek o zwrot akcyzy

Skutki zmian w strukturze organizacyjnej

W obowiązującym przed 19 września 2018 r. stanie prawnym istniały wątpliwości interpretacyjne w zakresie ustalania organów podatkowych właściwych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona w Polsce. Wątpliwości te dotyczyły przede wszystkim sytuacji, gdy akcyza została wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Trudności z ustaleniem organu właściwego do orzekania o zwrocie akcyzy pojawiły się w związku z wprowadzoną od 1 marca 2017 r. nową strukturą organizacyjną organów podatkowych, tj. zastąpieniem dotychczasowych jednostek organizacyjnych: Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej nowo powstałą Krajową Administracją Skarbową. W rezultacie, po tych zmianach organami podatkowymi właściwymi do spraw akcyzy zostali naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej. Przepisy regulujące właściwość rzeczową tych organów nie określały jednak precyzyjnie, który organ podatkowy jest uprawniony do orzekania o zwrocie akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Stąd też wprowadzone obecnie zmiany doprecyzowały i uporządkowały zasady ustalania organów podatkowych właściwych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy.

W zgłoszeniu albo w decyzji

Podatek akcyzowy jest pobierany, co do zasady, na pierwszej fazie obrotu wyrobami akcyzowymi albo samochodami osobowymi w związku z wykonaniem takich czynności jak ich produkcja, nabycie wewnątrzwspólnotowe czy import. Podmioty wykonujące te czynności zobowiązane są rozliczyć akcyzę odpowiednio w deklaracji podatkowej w sprawie akcyzy albo w zgłoszeniu celnym. Podatek do zapłaty, po przeprowadzonym postępowaniu, mogą określić również organy podatkowe (naczelnik urzędu skarbowego albo naczelnik urzędu celno-skarbowego) w decyzji podatkowej.

Właściwość rzeczowa i miejscowa

Nowelizacja ustawy wprowadziła zasadę, że organem właściwym rzeczowo w sprawie zwrotu akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona w Polsce, jest naczelnik urzędu skarbowego i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Natomiast elementem pozwalającym ustalić właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do orzekania w sprawie takiego zwrotu jest miejsce, w którym została złożona deklaracja podatkowa, zgłoszenie celne albo wydana decyzja określająca wysokość akcyzy od wyrobów, które są eksportowane lub wywożone do innego kraju UE.

1.

W przypadku gdy została złożona deklaracja podatkowa w sprawie akcyzy lub została wydana decyzja określająca wysokość akcyzy, to właściwym w sprawie zwrotu akcyzy jest ten naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona taka deklaracja lub który wydał taką decyzję.

Przykład:

Browar w N. złożył do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu deklarację podatkową AKC-4 w związku z wyprodukowaniem i zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy od partii piwa. Następnie w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wywiózł piwo do włoskiego kontrahenta. Wniosek o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tego piwa Browar powinien złożyć do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu.

2.

W przypadku, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym, właściwość naczelnika urzędu skarbowego w sprawie zwrotu akcyzy ustala się ze względu na:

- adres miejsca zamieszkania osób fizycznych występujących o zwrot akcyzy,

- adres siedziby osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej występujących o zwrot akcyzy.

Przykład:

Jan Kowalski mieszka i prowadzi w Poznaniu działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi. W związku z importem z USA samochodu osobowego złożył do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Delegatura w Gdyni zgłoszenie celne, w którym wykazał należną od tego pojazdu akcyzę. Pojazd ten następnie został dostarczony do kontrahenta ze Słowacji. Wniosek o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego Jan Kowalski powinien złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto.

3.

W przypadku gdy wysokość akcyzy została określona w decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwym w sprawie zwrotu jest naczelnik urzędu skarbowego ustalony ze względu na:

- adres miejsca zamieszkania osób fizycznych występujących o zwrot akcyzy,

- adres siedziby osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej występujących o zwrot akcyzy.

Przykład:

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wydał decyzję w sprawie określenia należnej akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych dla spółki z siedzibą w Zamościu. Spółka dokonała zwrotu tego oleju do swojego litewskiego kontrahenta. Wniosek o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tego oleju spółka powinna złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu.

Ustawodawca przewidział również sytuację, gdy ustalenie, zgodnie z powyższymi regułami, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie zwrotu akcyzy jest niemożliwe. W takim przypadku o zwrocie podatku będzie orzekał Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. ?

—Adam Bigas jest prawnikiem w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

—Marcin Zimny jest doradcą podatkowym, partnerem w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Podstawa prawna: art. 14 ust. 8a i art. 107 ust. 5-5b ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1114 ze zm.)

ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (DzU z 2018 r. poz. 1697)