Określa je znowelizowane [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=297677]rozporządzenie ministra finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego[/link]. Nowe przepisy wchodzą w życie 5 lutego. Organ celny może z urzędu wyznaczyć miejsce sprawdzania towarów. Może też uznać miejsce, o którego wyznaczenie wnioskuje przedsiębiorca. Musi ono spełniać warunki techniczne wykonywania m.in. kontroli celnej.

Osoba ubiegająca się o uznanie takiego miejsca składa wniosek do właściwego organu celnego. Dołącza do niego m.in. opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. Decyzję o uznaniu miejsca wydaje się na nie dłużej niż dwa lata. Wyznaczenie miejsca może nastąpić na czas oznaczony albo nieoznaczony.

Podstawa prawna: DzU nr 8, poz. 41