[b]– Od 2 stycznia 2009 r. zatrudniłam na umowę o pracę 23-letniego syna z wynagrodzeniem 1800 zł. Czy mogę zaliczać je w koszty uzyskania przychodów?[/b] – pyta czytelniczka DF.

[b]Tak[/b], czytelniczka może rozliczać pensję dziecka w kosztach podatkowych swojej działalności gospodarczej.

Żadne przepisy prawa nie zabraniają przedsiębiorcy zatrudniać w swojej firmie najbliższych. Nie ma więc przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym również w spółce, zawarła umowę o pracę lub umowę-zlecenie ze współmałżonkiem czy dziećmi. Każdy przedsiębiorca ponoszący wydatki związane z działalnością firmy, w tym wynagrodzenia, jest zainteresowany, aby wrzucać je w koszty, zmniejszając w ten sposób swój dochód podatkowy.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty, które spełniają te przesłanki, obniżają podstawę opodatkowania, a tym samym mają wpływ na zobowiązania wobec fiskusa. Z wyjątkiem tych, które są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT).

Wśród nich jest wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w razie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników (art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT).

Oznacza to, że po stronie kosztów firmy nie można wykazywać wynagrodzenia za pracę zatrudnionego małoletniego dziecka, a także małoletniego dziecka wspólnika, bez względu na tytuł prawny będący podstawą wypłaty wynagrodzenia (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło).

Powołany przepis odnosi się jednak tylko do pracy małoletnich dzieci. Natomiast nie obejmuje dzieci pełnoletnich.

Dodajmy, że pod pojęciem wartości pracy należy rozumieć wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy jest świadczona na podstawie umowy, czy bezumownie. Nie ma również znaczenia, czy w grę wchodzi umowa o pracę, zlecenie czy o dzieło. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane przez przedsiębiorcę (spółkę) w zamian za wykonywaną pracę.

Wartością pracy jest zatem ustalone wynagrodzenie za pracę brutto, wraz ze wszystkimi jego składnikami (dodatkami, nagrodami i innymi świadczeniami wypłacanymi w związku z wykonywaną przez pracownika pracą), składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, finansowanymi przez pracownika, a także zaliczką na PIT. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do pobierania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Pełni więc tylko funkcję pośrednika, a płatności te realizowane są z dochodu pracownika.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[b]Reasumując, wynagrodzenie brutto pełnoletniego syna zatrudnionego w rodzinnej firmie na umowę o pracę jest kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem że spełnia ono ogólne przesłanki dla tych kosztów, tzn. jest ponoszone w celu osiągania przychodów (zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów).[/b] Do kosztów firmy można również zaliczyć składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, w części pokrywanej przez pracodawcę jako płatnika składek.