[b]Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 21 stycznia 2009 r. (I SA/Bk 285/08)[/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Podatnik wniósł do samorządowego kolegium odwoławczego odwołanie od decyzji prezydenta miasta odmawiającej umorzenia zaległości z tytułu III raty podatku od nieruchomości. Kolegium zawiesiło jednak postępowanie odwoławcze w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (chodziło o rozpoznanie skargi na decyzję kolegium utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu II raty podatku od nieruchomości). Ponieważ WSA oddalił skargę, kolegium podjęło zawieszone postępowanie w sprawie umorzenia zaległości. Rozpatrując zażalenie podatnika na to postanowienie, kolegium stwierdziło, że jest ono niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 236 § 1 ordynacji podatkowej na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi. Podstawę do wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania stanowił art. 205 § 1 ordynacji podatkowej. Przepis ten nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania.

Podatnik wniósł więc skargę do WSA.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

Zdaniem sądu skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W myśl art. 236 § 1 ordynacji podatkowej na postanowienia wydawane w toku postępowania podatkowego stronie służy zażalenie, tylko gdy ustawa tak stanowi. Chcąc zatem stwierdzić, że w danym przypadku stronie przysługuje środek prawny w postaci zażalenia na postanowienie wydane w toku postępowania podatkowego, trzeba wskazać na konkretny przepis ustawy, z którego takie uprawnienie wynika.

[wyimek]Stronie nie przysługuje zażalenie na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego[/wyimek]

Problematykę zawieszania i podejmowania postępowań podatkowych regulują przepisy art. 201 – 206 ordynacji podatkowej. W myśl art. 205 § 2 tylko na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Nie przysługuje ono na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Tym samym samorządowe kolegium odwoławcze, wydając zaskarżone w tej sprawie postanowienie o niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego, nie naruszyło obowiązujących przepisów prawa.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ