[b]– Wysyłamy pracowników na konferencję tematycznie związaną z zakresem ich pracy. Czy świadczenie polegające na opłaceniu udziału w konferencji jest dla pracownika przychodem zwolnionym z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?[/b] – pyta czytelnik DF.

Przywołany przepis zwalnia z podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych). Wynika z niego, że świadczenia otrzymane od pracodawcy w związku z podejmowaniem nauki w szkołach czy w pozaszkolnych formach kształcenia są – co do zasady – przychodem pracownika, lecz przychód ten jest zwolniony z podatku.

Jednak w sytuacji przedstawionej przez czytelnika najprawdopodobniej w ogóle taki przychód podlegający PIT nie powstanie, więc i zwolnienie nie będzie mieć zastosowania. Organy podatkowe uznają bowiem, że szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy (ściśle związane z jego obowiązkami służbowymi) nie są dla niego przychodem z pracy. Zgodnie z [b]interpretacją Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2008 r. (IPPB1/415-603/08-2/ES)[/b] takimi formami kształcenia neutralnymi z punktu widzenia przychodu pracownika są najczęściej „seminaria, odczyty, prelekcje, wykłady, kursy specjalizacyjne, kursokonferencje, okazjonalne wykłady, a nawet nauka języków obcych, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wymagającym znajomości języka. Te formy szkolenia nie mają charakteru systematycznej nauki szkolnej w znaczeniu ogólnym”. Przychodem wolnym od podatku może być natomiast opłacenie przez pracodawcę szkolenia, które podniesie ogólny poziom wiedzy i wykształcenia pracownika. Za takie izba uważa np. naukę w szkołach publicznych i niepublicznych, w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych.

[b]Reasumując, świadczenia pracodawcy z tytułu szkoleń (kursów, konferencji) potrzebnych do należytego wykonywania pracy są zasadniczo ponoszone w interesie samego pracodawcy i nie powodują powstania u pracownika przychodu z pracy. W związku z tym są wolne od PIT.[/b]

Taki pogląd podzielił też [b]WSA w Warszawie w wyroku z 31 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 1915/07).[/b]