Ostatni dzień lutego przypada bowiem w tym roku w sobotę. Tak więc termin na złożenie informacji PIT-8C przesuwa się na poniedziałek (2 marca). Trzeba ją przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania, a w przypadku nierezydentów – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-8C to informacja o uzyskanych przychodach z tzw. innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Sporządzają ją osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w 2008 r. wypłacały należności lub świadczenia zaliczane do innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) i nie musiały pobierać zaliczek bądź zryczałtowanego podatku.

Zatem podmioty zobowiązane do wystawienia PIT-8C nie są płatnikami.

Oczywiście PIT-8C nie może zawierać przychodów zwolnionych z podatku i tych, od których zaniechano poboru daniny na podstawie ordynacji podatkowej.

[srodtytul]Co mówią przepisy... [/srodtytul]

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT przychodami z innych źródeł są m.in.

- kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, wyrównawcze, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne),

- alimenty, stypendia,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- dotacje (subwencje) inne niż z działalności gospodarczej,

- dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z takich źródeł, jak stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza i kapitały pieniężne.

Jest to tylko przykładowe wyliczenie. Ustawodawca bowiem wymienia przychody, dodając sformułowanie „w szczególności”. Nie jest to więc wyczerpujący katalog.

[srodtytul]...pismo ministerstwa...[/srodtytul]

Wskazówką, dla jakich jeszcze świadczeń robić PIT-8C, jest[b] pismo Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2002 r. (PB5/MC-068-25-2-144/02)[/b]. Wymienia ono:

- wartość kwot z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego, wynikających z innych przepisów niż ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

- wartość usług świadczonych przez zakład pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników,

- kwoty pożyczek umorzonych emerytom lub rencistom przez były zakład pracy,

- niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, np. w postaci zagranicznej wycieczki lub sprzętu rtv,

- bilety na imprezy kulturalne, karnety uprawniające do korzystania z siłowni, basenu itp., jeśli świadczenia lub wypłaty adresowane są do konkretnej osoby i nie są przychodem określonym w art. 12 – 14 i 17 ustawy o PIT i nie są wymienione wśród zwolnionych od podatku.

[srodtytul]...oraz interpretacje [/srodtytul]

Inne przykładowe przychody, wykazywane w PIT-8C, wynikające z interpretacji organów podatkowych to:

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy,

- wierzytelności z tytułu zaległych opłat czynszowych, użytkowania wieczystego, najmu umorzone przez prezydenta miasta osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,

- drobne upominki, gadżety związane z akcjami promocyjno-reklamowymi o wartości powyżej 100 zł,

- kwota pożyczki umorzonej zmarłemu pracownikowi (PIT-8C dla spadkobierców zmarłego),

- umorzone przez gminny ośrodek pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,

- zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej dokonany przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz jej członków,

- talony, dofinansowanie wczasów pod gruszą, przekazane członkom rodzin zmarłych pracowników,

- świadczenia, np. bony, wydawane lub wypłacane przez związki zawodowe swoim członkom.

[srodtytul]Zwolnienie dla drobnych prezentów [/srodtytul]

Osoby uczestniczące w akcjach promocyjnych i reklamowych często otrzymują różnego rodzaju gadżety i upominki. Takie rzeczy to ich przychód i co do zasady powinny być wykazane w informacji PIT-8C. Zależy to jednak od wartości prezentu.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwolnione z podatku są nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa ich wartość nie przekracza 100 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest przekazywane pracownikowi świadczeniodawcy lub osobie pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem PIT-8C jest niepotrzebny, jeśli gość imprezy promocyjnej (który nie jest pracownikiem lub zleceniobiorcą organizatora) wyjdzie z niej z prezentem o wartości do 100 zł.

[srodtytul]Zyski z giełdy [/srodtytul]

PIT-8C powinny otrzymać osoby, które uzyskały dochody z kapitałów pieniężnych (art. 30b ust. 2 ustawy o PIT), tj. z:

- odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,

- realizacji praw z nich wynikających,

- odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz

- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W części F formularza PIT-8C, w poz. 57 wpisuje się wielkość przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r., co do których składający informację nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy nie.

[srodtytul]Odszkodowanie za stracone korzyści[/srodtytul]

Wśród przychodów z tzw. innych źródeł mogą być także niektóre opodatkowane odszkodowania. Przykładowo może to być odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono szkody. Takie właśnie odszkodowanie w związku z utraconymi zarobkami wypłacono na podstawie ugody osobie, która w wypadku na ścieżce rowerowej doznała poważnych obrażeń. [b]Urząd Skarbowy Warszawa-Wola w interpretacji z 1 lutego 2007 r. (RPŁ/WPOST14A/415/12474/2007)[/b] uznał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b (teraz pkt 3b lit. b) ustawy o PIT takie odszkodowanie jest opodatkowane. Należy je zakwalifikować jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). Podmiot wypłacający odszkodowanie powinien więc wykazać je w informacji PIT-8C.

[srodtytul]Sfinansowany podatek[/srodtytul]

[b]Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 25 września 2007 r. (1471/DPF/415-66/07/TM) [/b]wyjaśnił kwestię zapłacenia przez spółkę za zleceniobiorcę podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia rocznego. W umowie-zleceniu wynagrodzenie zleceniobiorcy było określone w kwocie netto, więc co miesiąc spółka dokonywała ubruttowienia zarobku. W ciągu roku spółka pobierała i odprowadzała do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od dochodu zleceniobiorcy w wysokości 19 proc. Po zakończeniu roku okazało się, że wpadł w drugi próg skali i musi dopłacić sporo podatku. Zażądał od spółki zapłaty tej różnicy. Spółka się zgodziła i zapłaciła.

Urząd wyjaśnił, że „kwota zapłaconej przez spółkę za zleceniobiorcę w 2007 r. dopłaty wynikającej z rozliczenia rocznego, niezależnie od metody jej obliczenia, będzie stanowiła podlegający opodatkowaniu przychód zleceniobiorcy. (...) W związku z tym że kwota dopłaty poczynionej przez spółkę nie ma umocowania w zawartej umowie o świadczenie usług zarządzania, powinna zostać zakwalifikowana do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, i wykazana w wystawionej przez spółkę informacji PIT-8C”.

[ramka][b]Wypełniamy formularz[/b]

Związek zawodowy z branży energetycznej udziela swoim członkom wsparcia socjalnego z założonego funduszu. Są to głównie świadczenia okolicznościowe, np. na święta, bądź dofinansowania wypoczynku. W 2008 r. pan Kowalski, związkowiec, otrzymał talony na 300 zł oraz letnie dofinansowanie wczasów pod gruszą 500 zł. Razem kwota przychodu to 800 zł. Trzeba ją wpisać do części D informacji PIT-8C. Pan Kowalski przeniesie kwotę przychodu do swojego zeznania rocznego i rozliczy należny podatek.

Informacja PIT-8C dla członka związku zawodowego powinna zawierać wartość wszystkich otrzymanych i opodatkowanych świadczeń z podziałem na rodzaje. [/ramka]