Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19 proc.

Spółki kapitałowe często są jednak zwolnione od tego podatku. Nie muszą go płacić, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem CIT, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

- uzyskującym dochody jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Polsce lub w innym państwie UE lub w należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- spółka uzyskująca przychód ma bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki, która wypłaca dywidendę,

- odbiorcą dochodów (przychodów) jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo zagraniczny zakład tej spółki.

[srodtytul]Udziały trzeba posiadać dwa lata[/srodtytul]

Zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce posiada co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez dwa lata.

Zwolnienie ma również zastosowanie w sytuacji, gdy dwa lata nieprzerwanego posiadania co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) upływają po dniu uzyskania dochodów. W przypadku niedotrzymania tego warunku spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Musi to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[srodtytul]Nie tylko dla spółek[/srodtytul]

Przepisy o zwolnieniach stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr [b]1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), (DzUrz WE L 207)[/b]. Podatku nie trzeba także odprowadzać od dochodów (przychodów) wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania – wtedy jednak wymagany jest wyższy udział procentowy w kapitale spółki. Musi on wynosić nie mniej niż 25 proc.

Warto pamiętać, że ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko typowe spółki z o.o. lub akcyjne, ale także inne ich rodzaje występujące w poszczególnych państwach UE, pod warunkiem, że zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o CIT.

[srodtytul]Obowiązki płatnika[/srodtytul]

Obowiązki płatników określa art. 26 ustawy o CIT. Zasadą jest, że w dniu wypłaty musi pobrać zryczałtowany 19-proc. podatek. Wypłacając dywidendę podmiotowi zagranicznemu, można zastosować niższą stawkę wynikającą z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji.

Płatnicy przekazują podatek do siódmego dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika.

Udziałowcom i akcjonariuszom mającym w Polsce siedzibę lub zarząd płatnicy muszą przesłać, do siódmego dnia kolejnego miesiąca, informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (CIT-7). Do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego informacje te trzeba także przekazać do urzędu skarbowego na formularzu CIT-6R.

Gdy dywidenda wypłacana jest podmiotom podlegającym w Polsce tylko ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku trzeba przekazać urzędowi skarbowemu i odbiorcy do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (formularz IFT-2/IFT2R). Podmiot zagraniczny może jednak wystąpić o udostępnienie tej informacji wcześniej – wtedy płatnik powinien przesłać mu formularz IFT-2 w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Musi też przekazać informację do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Wcześniejsze przekazanie tych informacji nie zwalnia płatnika od ich dostarczenia także po zakończeniu roku.

[srodtytul]Wypłaty dla osób fizycznych[/srodtytul]

Zasady opodatkowania dywidend dla osób fizycznych są dużo prostsze. Zwolnienia mogą bowiem wynikać jedynie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płatnicy pobierający podatek wpłacają go do 20. dnia następnego miesiąca. Do końca stycznia kolejnego roku muszą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę płatnika deklarację PIT-8AR.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Aby zastosować zwolnienie dywidend od podatku czy pobrać go według niższej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konieczne jest udokumentowanie za pomocą certyfikatu rezydencji miejsca siedziby spółki, która ją otrzymuje.[/ramka]

[ramka][b]Kiedy można podzielić zysk[/b]

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto firm zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział dokonany bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto przedsiębiorstw niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. [/ramka]

[ramka][b]Przy podwyższeniu kapitału też trzeba pobrać[/b]

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – funduszu udziałowego, płatnicy pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. [/ramka]