Wynika tak z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2009 r. (IPPB1/415-1407/08-2/KS)[/b].

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24B). W 2008 r. prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Posiadał też status małego podatnika. W listopadzie 2008 r. kupił samochód ciężarowy. Zdecydował się na jednorazową amortyzację. Zastanawiał się, czy postąpił prawidłowo. Izba skarbowa przyznała mu rację.

[srodtytul]Tylko niektórzy podatnicy...[/srodtytul]

Zgodnie z art. 22k ust. 7 – 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

[srodtytul]... i tylko od niektórych środków trwałych[/srodtytul]

Przepisy wykluczają możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w stosunku do niektórych środków trwałych (np. w stosunku do samochodów osobowych) oraz niektórych podatników (niespełniających kryteriów małego podatnika, a także rozpoczynających prowadzenie działalności w warunkach określonych w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przepisy nie wykluczają możliwości stosowania tej metody amortyzacji w stosunku do innych pojazdów transportu drogowego, w tym pojazdów ciężarowych, przez podatników prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarowego.

Amortyzacja dokonana na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego. Oznacza to, że metoda jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie ma zastosowania, gdy w świetle przepisów dotyczących pomocy publicznej nie jest dopuszczalne udzielenie podatnikowi pomocy de minimis.

[srodtytul]Ostrożnie z pomocą publiczną[/srodtytul]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady pomocy de minimis uregulowane zostały w [b]rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu o pomocy de minimis (DzUrz UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.)[/b]. Jednakże przepisów tych nie stosuje się do pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

W interpretacji czytamy jednak, że „odpisy amortyzacyjne stanowią pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej i są elementem kosztów uzyskania przychodów. Wysokość kwoty odpisu za dany okres podatkowy oraz okres amortyzacji wynikają z przyjętej przez podatnika metody amortyzacji. Zastosowanie metody jednorazowych odpisów amortyzacyjnych powoduje szybsze niż według innych metod zaliczenie do kosztów podatkowych wartości środków trwałych”.

[srodtytul]Forma nabycia bez znaczenia[/srodtytul]

Możliwość wyboru jednorazowej metody amortyzacji nie została uwarunkowana formą nabycia środka trwałego. Nie ma przeszkód do jej stosowania, gdy nabycie nastąpiło w sposób inny niż w drodze kupna (np. aport wniesiony do spółki, otrzymanie w drodze spadku i darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a także do ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją (art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy).

Co to oznacza w praktyce? Tyle, że możliwości stosowania jednorazowej amortyzacji nie można utożsamiać z pomocą na nabycie amortyzowanego środka trwałego.

Tym samym ulga w postaci jednorazowego odpisu, jakkolwiek stanowi pomoc publiczną, nie stanowi pomocy na nabycie środka trwałego. Tym samym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego mają możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

[ramka] [b]Mały podatnik[/b]

Jest nim zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro.Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.W 2008 r. małymi podatnikami byli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT w 2007 r. nie przekroczyły 3 014 000 zł. [/ramka]