Działania promocyjne mogą polegać na znacznym obniżeniu ceny danego towaru. Przepisy nie ograniczają kwoty, do jakiej cena może być obniżona.

[srodtytul]Ryzyko, tylko gdy kontrahent jest powiązany[/srodtytul]

Na ogół nie ma też ryzyka, że organ podatkowy, kontrolując prawidłowość rozliczenia VAT, zakwestionuje tę cenę. Jedynym bowiem przepisem pozwalającym przedstawicielom fiskusa szacować obrót jest art. 32 ustawy o VAT. Organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług miały wpływ powiązania między kontrahentami. Istnieją one, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Powiązania te występują także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Zatem dopiero zaistnienie takich powiązań i ich wpływ na ustalenie ceny pozwala na szacowanie obrotów przez organ podatkowy. W innych wypadkach niż określone w art. 32 ustawy o VAT nie ma takiej możliwości (szerzej na ten temat czytaj w DF z 25 czerwca br., „Kiedy fiskus może zakwestionować rozliczenie VAT, jeśli ustalisz nierynkową cenę”).

[srodtytul]Niższa cena, niższa podstawa opodatkowania[/srodtytul]

Jeżeli więc podatnik w ramach sprzedaży promocyjnej określi cenę na poziomie znacznie niższym niż rynkowa wartość towaru, to taki będzie obrót podlegający VAT. Potwierdza to również [b]interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2008 r. (IPPP1/443-1495/08-2/MPe)[/b].

Czytamy w niej „Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi on sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego do odbiorców, którzy nie są powiązani z wnioskodawcą w sposób określony w art. 32 ustawy, gdzie pewne ilości towarów sprzedawane są po cenach promocyjnych wynoszących 1 złoty. W związku z powyższą sprzedażą wnioskodawca do sprzedawanego za 1 zł towaru dolicza podatek VAT, przyjmując za podstawę pełną wartość towaru bez promocji, i dokumentuje ten fakt fakturą wewnętrzną.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, iż wnioskodawca dokonuje sprzedaży określonego towaru po cenie ustalonej w warunkach promocji, co oznacza, że powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar (rabat przysługuje kontrahentowi po spełnieniu warunków określonych w warunkach promocji).

Określając podstawę opodatkowania, wnioskodawca powinien uwzględnić przyznane przez niego rabaty i jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży, tj. kwota 1 zł, i udokumentować powyższą sprzedaż fakturą VAT na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy”.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]Można odliczyć cały naliczony VAT[/srodtytul]

Mimo sprzedaży za złotówkę możliwe jest pełne odliczenie VAT od zakupu czy wytworzenia towaru. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 kwietnia 2009 r. (ILPP2/443-145/09-4/EWW)[/b].

Izba zgodziła się ze stanowiskiem podatnika, że „ustawa o VAT nie przewiduje regulacji, które ograniczałyby zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów po cenach promocyjnych. Zatem prawo do odliczenia w analizowanej sytuacji nie ulega ograniczeniu. W rezultacie, w przypadku nabycia towarów i usług związanych z promocyjną sprzedażą. Podatnik zachowuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego VAT”.

[ramka][b]Przykład[/b]

Hurtowania artykułów gospodarstwa domowego wprowadziła regulamin promocji, zgodnie z którym klienci przekraczający określony poziom zakupów uzyskają prawo do zakupów za 1 złoty określonych towarów (odkurzaczy).

Cena zakupu odkurzacza od producenta wynosiła 200 zł plus VAT 44 zł.

W tym wypadku kwotą należną stanowiącą obrót podlegający opodatkowaniu będzie 1 zł (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). VAT od tej sprzedaży będzie wynosił 0,22 zł. Hurtownia powinna udokumentować tę sprzedaż zwykłą fakturą. Nie ma tu znaczenia, że cena nabycia sprzętu wynosiła 200 zł.

Hurtownia może za to odliczyć cały VAT naliczony przy zakupie odkurzacza (44 zł). [/ramka]

[ramka][b]Kosztem cały wydatek[/b]

Dla celów podatku dochodowego w razie sprzedaży promocyjnej za 1 złoty przychód będzie wynosił także 1 złoty. Natomiast kosztem uzyskania tego przychodu będą w całości wydatki na nabycie bądź wytworzenie sprzedawanego w ten sposób towaru. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2009 r. (ILPB3/423-83/09-4/JG)[/b].

Dotyczyła ona spółki prowadzącej sprzedaż hurtową artykułów biurowych. Spółka wprowadziła regulamin promocji, w którym ustalono, że jeśli nabywca w określonym okresie czasu wykona obrót powyżej danej wysokości lub zakupi określone w regulaminie produkty, będzie mógł zakupić określoną rzecz w ramach promocji za 1 zł.

Izba potwierdziła, że rozliczeniu będzie podlegać jedynie przychód z odpłatnego zbycia rzeczy odpowiadający cenie określonej w umowie.

Natomiast w innej interpretacji (również [b]z 8 kwietnia 2009 r., ILPB3/423-79/09-2/KS[/b]) ta sama izba uznała, że sprzedawca będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę. [/ramka]