Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik, czyli spółka. Od wynagrodzenia i innych świadczeń oblicza zaliczkę i odprowadza ją do urzędu. Przychody członka rady nadzorczej pomniejsza oczywiście o zryczałtowane koszty. Po zakończeniu roku musi wypełnić i przesłać do urzędu informację PIT-4R oraz PIT-11.

[srodtytul]Auto do dyspozycji[/srodtytul]

Oprócz wynagrodzenia za uczestnictwo w spotkaniach rady jej członkom przysługują inne świadczenia. Większość z nich jest opodatkowana. Przykładowo przychód powstanie, jeśli członkowie rady nadzorczej wykorzystują samochody służbowe do celów prywatnych, a koszty ich eksploatacji ponosi spółka. Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2008 r. (IBPB2/415-278/07/ASz)[/b]. Podkreślono w niej jednak, że „wykorzystywanie przez członka rady nadzorczej samochodu służbowego jedynie w celach służbowych nie powoduje powstania dla niego przychodu”.

[srodtytul]Udział w zysku[/srodtytul]

Fiskus zalicza też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przysługujące członkom rady nadzorczej tantiemy. Jest to prawo do udziału w zysku spółki.

Jak czytamy w [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2008 r. (IBPB2/415-1157/08/MM)[/b]: „wypłata tantiem z zysku władzom spółki jest bezpośrednio związana z ich zasiadaniem w radzie nadzorczej, a nie z posiadanymi akcjami. Tym samym uzyskanego przychodu nie można zakwalifikować jako przychodu z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, lecz jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (...) Członkowie rady nadzorczej otrzymali bowiem tantiemy na podstawie art. 392 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=47395CEBA283AABEBC67098AD4D7465A?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link], a nie na podstawie tytułów prawnych w postaci akcji spółki”.

[srodtytul]Zwolnienie za dojazdy[/srodtytul]

Zwolnione z podatku są natomiast należności z tytułu podróży – diety, zwrot pieniędzy za nocleg i bilety na pociąg itp.

Jak czytamy w piśmie [b]Ministerstwa Finansów z 28 września 2004 r. (PB5/KD-066-408-1-1439/04)[/b]: „art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT odnosi się zarówno do pracowników, jak i osób niebędących pracownikami. (...) W przypadku pracowników zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o tego rodzaju świadczeniach otrzymywanych w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w ust. 13 w art. 21 ustawy o PIT. W świetle powyższego dla osób niebędących pracownikami podróż, w związku z którą otrzymują diety i inne należności, nie musi się wiązać z wykonywaniem zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba podmiotu wypłacającego te świadczenia. W przypadku tych osób »podróży« nie należy bowiem utożsamiać z »podróżą służbową« – pojęciem zdefiniowanym w kodeksie pracy i odnoszącym się do pracowników”.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Tak więc zwolnione z podatku będą świadczenia wypłacane członkom rady nadzorczej dojeżdżającym na jej posiedzenia, np. koszty noclegu, przejazdu (również własnym samochodem). Przy czym zastosowanie tu będą miały limity określone w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, np. [b]Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 lutego 2009 r. (ILPB1/415-958/08-4/AG)[/b], w której czytamy: „Spółka jako płatnik nie powinna naliczać i pobierać podatku od zwracanych członkom rady nadzorczej kosztów związanych z ich dojazdami na posiedzenia”.

[srodtytul]Kiedy rozliczamy inaczej[/srodtytul]

Czy wszystkie świadczenia na rzecz członków rad nadzorczych należy kwalifikować jako działalność wykonywaną osobiście? Artykuł 13 pkt 7 ustawy o PIT mówi o przychodach otrzymywanych przez osoby wchodzące w skład rad nadzorczych. Wydaje się, że świadczenia wynikające z innych stosunków prawnych, np. z umowy o pracę, będą opodatkowane w inny sposób.

Wątpliwości co do zasad rozliczania są przy świadczeniach, które nie mają związku z pełnioną w radzie nadzorczej funkcją. Można spotkać interpretacje, z których wynika, że są to tzw. przychody z innych źródeł. Spółka nie pobiera wtedy podatku, ale wykazuje bonus w informacji PIT-8C.

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej mogą być też opodatkowane zryczałtowanym 18-proc. PIT. Jak stwierdziła[b] Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 2 kwietnia 2009 r. (ITPB1/415-51/09/MM)[/b], będzie tak wtedy, gdy suma należności określonych w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza miesięcznie 200 zł.

[ramka][b]Lepiej zwiększyć pensje[/b]

Z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT wynika, że nie są kosztem wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Zdaniem [b]Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 7 listopada 2008 r., IPPB3/423-1236/08-2/MŚ)[/b] oznacza to, że do kosztów zaliczymy tylko wynagrodzenie wypłacane z tytułu sprawowania przez członka funkcji w radzie nadzorczej, tzn. realizowania obowiązków określonych w przepisach.

Natomiast Ministerstwo Finansów w piśmie z 22 września 2003 r. (odpowiedź na zapytanie poselskie) podkreśliło, że nie odliczymy innych wydatków na rzecz członka rady (niebędących świadczeniami z odrębnego stosunku cywilnoprawnego), takich jak zwrot kosztów delegacji.Tak więc dodatkowe świadczenia zaliczymy do kosztów tylko wtedy, gdy zwiększymy podstawowe wynagrodzenie członków rady nadzorczej (np. o przewidywane wydatki na wyjazdy służbowe). Kosztem mogą być również świadczenia przekazywane na podstawie innych stosunków prawnych, np. umowy o pracę, umowy-zlecenia. [/ramka]

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

[mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail]