[b]Odpowiada Elżbieta Puławska radca prawny, wspólnik w kancelarii Janowski Kulczycki Puławska [/b]

Bony, które otrzymał pracownik, będą opodatkowane bez względu na ich wartość.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=90BC21CDE99DE2E95057BA48C3470592?id=80474]ustawy o PIT[/link] wolne od podatku są otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowe oraz pieniężne świadczenia pokryte w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do 380 zł rocznie. W przepisie tym jest jednak zastrzeżenie, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Moim zdaniem bezsporne jest, że ustawodawca uznaje bony za świadczenie rzeczowe. Gdyby tak nie było, nie umieszczałby w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wyłączenia bonów ze świadczeń rzeczowych zwolnionych z opodatkowania.

Skoro zaś bony zostały przez ustawodawcę zaliczone do świadczeń rzeczowych, to nie jest możliwe uznanie ich za świadczenia pieniężne, gdyż w ustawie o PIT te określenia są wyraźnie oddzielone.

Przeciwko kwalifikowaniu bonów do świadczeń pieniężnych przemawia też ich charakter. Świadczenie pieniężne to takie, które jest wyrażone w pieniądzu. Bony nie są zaś pieniądzem, tylko innego rodzaju znakiem, który może być wymieniony na określony towar lub usługę.

Warto pamiętać, że zgodnie z wypracowanym przez orzecznictwo poglądem przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania powinny być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej (np. [b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 lutego 2004 r., sygn. III SA 1455/02 [/b]oraz [b]z 14 stycznia 2004 r., sygn. III SA 331 /02, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2003 r., sygn. III SA 3507/01[/b]).

Potwierdza tę interpretację treść uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT (druk sejmowy nr 2045), w którym stwierdza się, że „zwolnieniem z opodatkowania wciąż nie będą objęte bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.