Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2008 r. (IBPP2/443-903/ 08/JJ)[/b].

Odnosząc się do umowy leasingu finansowego, izba stwierdziła, że „wcześniejsza spłata wszystkich opłat leasingowych i przeniesienie praw własności nie będzie miało wpływu na rozliczenie podatku VAT ani nie spowoduje konieczności korekty podatku VAT”.

Ta sama izba skarbowa wypowiadając się w sprawie korekty kosztów w leasingu finansowym w [b]interpretacji z 22 grudnia 2008 r. (IBPB3/423-846/08/AP)[/b], uznała, że „w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu finansowego korzystający nie musi dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów o poniesione w trakcie trwania umowy opłaty”.

Natomiast brak obowiązku korekty kosztów w leasingu operacyjnym potwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w [b]interpretacji z 26 czerwca 2009 r. (ILPB3/423-256/09-2/JG)[/b]: „jeżeli spółka zawarła umowę leasingu, która w momencie jej zawarcia spełniała warunki do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów przez korzystającego opłat leasingowych, a następnie umowa ta zostałaby przedterminowo rozwiązana, to nie spowoduje to, iż dotychczas dokonane opłaty (raty leasingu oraz opłata wstępna) będą uznane za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Takiego skutku rozwiązania umowy leasingu nie przewidują przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów (art. 15 – 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6650525840DDF9113B5D1128BBD64E71?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link]) oraz opodatkowania stron umowy leasingu (rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Tak więc uznać należy, iż pomimo wcześniejszego wykupu samochodów osobowych i ich dalszej odsprzedaży, poniesione do tego momentu opłaty leasingowe pozostają kosztem uzyskania przychodów spółki, pod warunkiem wykazania związku pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu”.

W razie wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu trzeba mieć jednak na uwadze, aby do momentu wykupu umowa faktycznie spełniała warunki do uznania jej za umowę leasingu. W przeciwnym razie wykup będzie musiał nastąpić po cenach rynkowych, a nie po preferencyjnych.