Korzystający, za zgodą leasingodawcy, może scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu na inny podmiot. Przepisy podatkowe wprawdzie nie określają wprost skutków cesji umowy leasingu, ale można z nich wywieść brak negatywnych konsekwencji dla dotychczasowego korzystającego.

[srodtytul]Bez korekty u korzystającego[/srodtytul]

Korzystający nie ma obowiązku korekty kosztów odnoszących się do okresu przed cesją. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2009 r. (ILPB3/423-722/08-6/KS)[/b]: „stanowisko wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku skorygowania (...) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w trakcie korzystania z samochodu osobowego o wartość wydatków z tytułu rat leasingowych i opłaty wstępnej, w związku z przeniesieniem w drodze cesji praw z umowy leasingu, przed zakończeniem umownego okresu używania przedmiotu leasingu uznaje się za prawidłowe. Takich skutków nie przewidują bowiem przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów (art. 15 – 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6650525840DDF9113B5D1128BBD64E71?id=115893]ustawy o CIT[/link]) oraz opodatkowania stron umowy leasingu (rozdział 4a tej ustawy)”.

Dokonujący cesji nie ma też obowiązku korekty odliczenia VAT. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 stycznia 2009 r. (ILPP1/443-1032/08-6/AW): „Spółka przeprowadzająca cesję leasingu samochodu osobowego na podmiot trzeci nie będzie zobowiązana do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe”.

[srodtytul]To nadal musi być leasing[/srodtytul]

Zasadniczo dla nowego korzystającego opłaty leasingowe będą kosztem podatkowym i VAT będzie podlegał odliczeniu na ogólnych zasadach. Nowy korzystający musi mieć jednak na uwadze, aby umowa od dnia dokonania cesji spełniła warunki uznania jej za umowę leasingu. W przeciwnym razie traktowana będzie jako umowa najmu (tak [b]Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 6 sierpnia 2008 r., ILPB3/423-275/08-2/EK[/b]). A np. przy najmie samochodu osobowego konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i tylko do limitów z niej wynikających można zaliczyć do kosztów opłaty związane z tą umową. Ponadto, gdy umowa po przystąpieniu do niej nowego korzystającego nie spełnia warunków do uznania jej za leasing, nie będzie można wykupić przedmiotu leasingu za cenę niższą od jego wartości rynkowej. Takie stanowisko zajęła [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 26 sierpnia 2009 r. (IPPB3/423-356/09-2/GJ).[/b]

[srodtytul]Nabywca ma swój limit odliczenia[/srodtytul]

Cesja umowy w przypadku leasingu samochodu osobowego umożliwia odliczenie VAT przez firmę, na którą umowa została przeniesiona – w ramach obowiązującego limitu (przy czym każdemu korzystającemu przysługuje odrębny limit odliczenia). Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2008 r. (ILPP1/443-889/08-5/BP): „Wnioskodawca, który użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, niezależnie od tego, czy jest pierwszym użytkownikiem, czy też którymś w kolejności, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym kwota podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności, które wynikają z umowy leasingu i są udokumentowane fakturami. Suma tych kwot w okresie użytkowania samochodu osobowego przez wnioskodawcę nie może przekroczyć kwoty 6000 zł”.

[srodtytul]U jednej strony przychód, u drugiej koszt [/srodtytul]

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Przy cesji umowy leasingu zazwyczaj nowy korzystający wnosi opłatę za przejęcie leasingu na rzecz dotychczasowego korzystającego. Dla tego ostatniego będzie to przychód. Dla nowego korzystającego będzie to koszt uzyskania przychodu.

Według organów podatkowych ta opłata może być zaliczona jednorazowo w kosztach (w dniu wystawienia faktury/rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania/ujęcia kosztu) tylko przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową (tak [b]Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 2 lutego 2009 r., ITPB1/415-645/08/WM)[/b]. Pozostali podatnicy powinni ją rozliczać proporcjonalnie do okresu umowy (tak [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 grudnia 2008 r., ILPB3/423-594/ 08-5/EK)[/b].

Warto też zauważyć, że nieodpłatne dokonanie cesji nie podlega VAT. Natomiast odpłatna cesja zdaniem organów stanowi usługę opodatkowaną według stawki 22 proc. (zob. [b]postanowienie Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 3 marca 2006 r., ŁUS-III-2-443/30/06/MJSD)[/b].

[ramka][b]Przykład[/b]

Pan X prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Wartość początkowa tego auta to 100 000 zł. Suma opłat ustalonych w umowie wynosiła 140 000 zł. Okres leasingu wynosił pięć lat. W trakcie pierwszego roku użytkowania pan X poniósł koszty opłat w wysokości 40 000 zł plus VAT 8800 zł. Mógł odliczyć tylko 5280 zł VAT (8800 zł x 60 proc.). Po roku scedował umowę na spółkę jawną, w której jest wspólnikiem.

Spółka jawna poniesie w ciągu czterech lat opłaty w wysokości 100 000 zł + 22 000 zł VAT. Będzie zatem mogła odliczyć 6000 zł VAT.

W sumie pan X i spółka jawna będą mogli odliczyć VAT od tego samochodu w wysokości 5280 zł + 6000 zł = 11 280 zł. Gdyby pan X był jedynym korzystającym, odliczyłby tylko 6000 zł.[/ramka]