Pozwalają mu na to przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej art. 57 § 1 w decyzji dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Ile wyniesie opłata prolongacyjna? Urzędnicy ustalają ją indywidualnie. [b]Kalkulując ją, biorą pod uwagę kwotę podatku lub zaległości podatkowej, której wpłata zostaje przesunięta lub rozłożona na raty. Na kwotę opłaty prolongacyjnej wpływ ma też wysokość odsetek podatkowych.[/b] Opłata to 50 proc. tej stawki obowiązującej w dniu wydania decyzji przyznającej ulgę.

Kwota opłaty zależy też od tego, jak długo fiskus będzie musiał czekać na pieniądze. Opłatę należy bowiem uiścić za okres od dnia następującego po terminie płatności podatku do dnia upływu terminu odroczonego albo terminu zapłaty poszczególnych rat.

Jeśli opłata naliczana jest w wyniku wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku, to do obliczeń przyjmuje się liczbę dni, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku. Jeżeli opłata naliczana jest w wyniku wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej, to naliczana jest od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.

W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna naliczana jest odrębnie od każdej raty należności głównej przypadającej do zapłaty. Wpłacenie raty podatku lub zaległości podatkowej przed terminem nie powoduje jednak obniżenia kwoty opłaty prolongacyjnej.

Ustaloną kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych, przy czym końcówki wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

Warto pamiętać, że ustalając wysokość opłaty, fiskus nie uwzględnia takich kosztów odroczenia bądź rozłożenia podatku na raty jak odsetki za zwłokę czy koszty egzekucyjne.

Sposób obliczania opłaty prolongacyjnej określają przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Ponieważ uiszczenie opłaty prolongacyjnej wiąże się z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, a te z kolei nieodłącznie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, wniesiona opłata może być uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

[b]Ale uwaga![/b] Opłata prolongacyjna nie zawsze będzie kosztem. Pamiętajmy, że powinna być ona wpłacana wraz z należnością główną w terminie ściśle określonym przez urząd skarbowy.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Oznacza to, że [b]podatnik, nie dotrzymując warunków określonych w decyzji, nie będzie miał możliwości zaliczenia opłaty uiszczonej w innych terminach do kosztów uzyskania przychodu[/b]. Innymi słowy, w razie niedotrzymania terminu płatności raty bądź nieuiszczenia w terminie kwoty odroczonego podatku albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji ratalnej bądź decyzji o odroczeniu terminu płatności.

Samo wydanie decyzji, z której wynikają wysokość opłaty prolongacyjnej i terminy jej płatności, nie stanowi podstawy uznania tego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Opłata stanie się kosztem w momencie jej faktycznej zapłaty. Potwierdził to [b]Urząd Skarbowy w Wadowicach w piśmie z 23 listopada 2004 r. (PD1a/415-37/04).[/b]

[ramka][b]Uwaga [/b]Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.[/ramka]