Niestety, nic to nie pomoże, jeśli mimo upływu 90 dni od zrealizowania umowy pieniądze wciąż nie wpłynęły.

[srodtytul]Decyduje termin zapłaty[/srodtytul]

Kasowa metoda rozliczeń [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

[b]O wyborze takiej metody rozliczeń trzeba zawiadomić urząd skarbowy. [/b]Trzeba to zrobić do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie ewidencjonował sprzedaż w ten sposób.

W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

[ramka][b]Ważne [/b]

[b]Podatnicy, którzy zdecydowali się na metodę kasową, wystawiają faktury VAT-MP. Dzięki temu kontrahenci wiedzą, że powinny być one rozliczane na szczególnych zasadach.[/b][/ramka]

[srodtytul]Zrezygnować można po roku[/srodtytul]

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się w ten sposób. Wtedy także konieczne jest zawiadomienie urzędu skarbowego. Należy go poinformować do końca kwartału, w którym firma stosowała metodę kasową.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

[b]Mały podatnik może stracić prawo do rozliczania VAT metodą kasową. [/b]Dzieje się tak, jeśli w danym roku jego obroty przekroczą 1,2 mln euro. Wtedy przedsiębiorca musi przejść na zasady ogólne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Jeśli przedsiębiorca zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do jej stosowania, to obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy stosował tę metodę, powstaje na zasadach dla niej przewidzianych.

[ramka][b]Uwaga [/b]

[b]Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają deklaracje VAT co kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.[/b][/ramka]

[srodtytul]Kiedy odliczać VAT naliczony[/srodtytul]

Wybór metody kasowej zmienia zasady odliczania VAT. Podatnicy, którzy rozliczają się w ten sposób, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

- uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

- dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji organów celnych

- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Zasad tych nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie się rozliczał metodą kasową.

Podatnik, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do jej stosowania, kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczał się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, ma prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym:

- uregulował kontrahentowi całą należność – w przypadku podatku wynikającego z faktur,

- dokonał zapłaty podatku – w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych.

[srodtytul]Otrzymanie faktury VAT-MP to kłopoty[/srodtytul]

Rozważając wybór kasowej metody rozliczania VAT, warto wziąć pod uwagę, że [b]przedsiębiorcy wolą unikać faktur VAT-MP. Dlaczego? Zawarty w nich podatek można odliczyć dopiero po uregulowaniu płatności.[/b] Wynika to z § 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291166]rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 212, poz. 1336)[/link]. W myśl tego przepisu w sytuacji nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą VAT-MP podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

- uregulował część należności na rzecz małego podatnika

- w tej części,

- uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika.

Bez względu na zapłatę nabywca może odliczyć VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, kiedy przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi.

Oznacza to, że faktury z odroczonym terminem płatności wystawiane przez przedsiębiorcę, który wybrał metodę kasową, nie są tak atrakcyjne jak jego konkurenta rozliczającego się na zasadach ogólnych. W tym drugim wypadku nabywca nie tylko nie musi od razu płacić za towar lub usługę, ale po otrzymaniu faktury ma prawo odliczyć VAT zawarty w jej cenie. Firma, która otrzyma fakturę VAT-MP z pomniejszeniem podatku należnego o naliczony, będzie musiała poczekać. Oznacza to, że zawieranie umów z kontrahentem, który rozlicza się metodą kasową, nie tylko komplikuje życie księgowym, ale także może być mniej opłacalne.

[ramka][b]Dla kogo przywilej[/b]

[b]Mały podatnik to przedsiębiorca rozliczający VAT:[/b]

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2010 r. będą one wynosić odpowiednio [b]5,067 mln zł i 190 tys. zł. [/b][/ramka]