[b]Nie.[/b] Zgodnie z art. 6 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] ustawy tej nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co rozumieć przez przedsiębiorstwo, wyjaśnia art. 55[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], natomiast o tym, czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, mówi wprost art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Jeżeli więc spełnione zostaną warunki z art. 55[sup]1[/sup] k.c. dotyczące definicji przedsiębiorstwa lub z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT dotyczące definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to transakcja w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W takiej sytuacji – jak wyjaśniają organy podatkowe (m.in. [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 28 lipca 2009 r., IPPP1/443-43/09-2/IG) [/b] – sprzedający nie ma obowiązku skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego.

Natomiast obowiązek korekty podatku naliczonego może się pojawić u kupującego firmę. Wyjaśniła to [b]Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 28 maja 2009 r. (ITPP2/443-165b/09/AW)[/b]: „Jeżeli dokona Pani zbycia przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55[sup]1[/sup] i 55[sup]2[/sup] ustawy – Kodeks cywilny, bądź zorganizowanej jego części, określonej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, to w konsekwencji uznania tej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od przekazanych składników majątkowych, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług zostanie przeniesiony na nabywcę.

Zatem planowane zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie wiązać się dla Pani z obowiązkiem korygowania podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu składników majątkowych (towarów handlowych, wyposażenia i środków trwałych) wchodzących w jego skład”.

Jak widać, obowiązek ewentualnej korekty spadnie na kupującego firmę. Będzie on musiał skorygować podatek naliczony, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład przedsiębiorstwa będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu i tym samym zmieni się ich przeznaczenie.

Kupujący bowiem działa tu jako następca prawny i – jak wyjaśniła warszawska Izba we wspomnianym już piśmie z 28 lipca 2009 r. – „dokonuje korekty, do której byłby zobowiązany zbywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyby zmienił przeznaczenie wykorzystywanych składników majątku do czynności zwolnionych od podatku VAT, w okresie korekty wynikającej z art. 91 ustawy”.

Podobny pogląd [b]warszawska Izba Skarbowa wyraziła również w interpretacji z 23 kwietnia 2009 r. (IPPP2/443-270/09-2/MK). [/b]