[b]Tak.[/b] Wypłata ekwiwalentów z tytułu używania przez pracowników przyborów do pisania stanowiących ich własność korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 20 lipca 2009 r. (ILPB1/415-522/09-2/TW).[/b]

Wynika z niej, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Aby zwolnienie znalazło zastosowanie, ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, a jego kwota powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania.

Konieczne jest również to, aby narzędzia, materiały lub sprzęt były własnością pracownika i aby były wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

[i][b] Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).[/link][/i]