Wartość ta ustalana jest metodą uproszczoną (art. 22g ust. 10[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474] ustawy o PIT[/link]).

W myśl art. 22g ust. 17 ustawy o PIT jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone,gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Wspomniany przepis, nakazujący powiększenie wartości początkowej środka trwałego o sumę wydatków na jego ulepszenie, odnosi się do wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1, 3 – 9 i 11 – 15. Nie wymienia natomiast art. 22g ust. 10 ustawy. Dlatego też przepis dotyczący konieczności zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o wydatki na ulepszenie przekraczające 3500 zł nie ma zastosowania w przypadku, gdy wartość ta została ustalona w sposób uproszczony.

W przypadku zastosowania tej metody ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, wydatki, które zostaną następnie poniesione nie tylko na remont, ale także na adaptację tego budynku, będą mogły być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów tej działalności w momencie ich poniesienia, jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac i nakładów nie ulegnie zmianie wielkość powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego. W przeciwnym razie wydatki te stanowić będą element wartości początkowej środka trwałego.

[b]Czytelnik może zatem bezpośrednio zaliczyć do kosztów w momencie poniesienia wydatki związane z przeprowadzeniem zamierzonych prac remontowych i adaptacyjnych budynku, ponieważ wartość początkowa budynku mieszkalnego jako środka trwałego jest ustalona metodą uproszczoną.

Jedynie gdyby w wyniku wykonanych prac, rozbudowy powierzchnia użytkowa będąca przedmiotem najmu uległa zwiększeniu, to tego typu wydatki nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów.[/b]

Wynika tak z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2009 r. (IPPB1/415-642/09-2/KS)[/b].

[i]Podstawa prawna:

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/i][/link]