Termin ten należy liczyć od dnia, w którym wpłynęła do urzędu deklaracja. Gdyby bowiem założyć inaczej i przyjąć, że liczy się go od dnia, w którym deklaracja została wysłana, prowadziłoby to do absurdu.

Jak słusznie zauważył [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2008 r. (III SA/Wa 2180/07)[/b], nie można przyjąć, że termin do zwrotu różnicy podatku rozpoczyna swój bieg, mimo że organ podatkowy w ogóle nie dysponuje deklaracją podatkową wskazującą termin zwrotu.

W myśl art. 87 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Jeśli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).[/link][/i]