Jednak aby podatnik mógł skorzystać z pełnego odliczenia naliczonego podatku, pojazd musi być wynajmowany przez minimum sześć miesięcy.

[srodtytul]Od zasady są wyjątki [/srodtytul]

Podstawowym, nadanym przez ustawodawcę, prawem czynnych podatników VAT jest obniżanie podatku należnego o naliczony. Wynika to wprost z art. 86 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link]: [b]„w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 (czynny podatnik), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”[/b].

W kolejnym zdaniu przepisu ustawodawca wprowadza jednak pewne zawężenie, co do szczególnych form prowadzenia działalności oraz sposobów jej opodatkowania. We wspomnianym przepisie ustawodawca ukonstytuował pewne ogólne prawo, od którego ustawa dopuszcza wiele wyjątków. Poniżej przybliżę zasady pełnego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do pojazdów „niestandardowych” – motocykli oraz quadów.

[srodtytul]Minimum sześć miesięcy [/srodtytul]

W myśl art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

Następnie ustawodawca wymienia, kiedy przytoczone ograniczenie nie obowiązuje.

Skoncentrujmy się na zapisach pkt 7 przepisu. Zawężenie procentowe oraz kwotowe wynikające wprost z ust. 3 art. 86 [b]nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddawanie w odpłatne używanie pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze[/b] (art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy o VAT). Ważne jest, że [b]aby podatnik mógł skorzystać z pełnego odliczenia podatku naliczonego, pojazd musi zostać wynajmowany na minimum sześć miesięcy.[/b]

[srodtytul]Od paliwa też można [/srodtytul]

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Jeżeli motocykl jest wykorzystywany w działalności gospodarczej jako składnik majątku przeznaczony do oddania w odpłatne używanie (min. sześć miesięcy), możemy również skorzystać z odliczenia VAT od zakupu paliwa do napędu tego pojazdu. Należy zaznaczyć, że [b]na realizację przez podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT nie wpływa okres, na jaki zostają zawarte poszczególne umowy najmu w ramach wykonywanego przedmiotu działalności.[/b] Na prawo to wpływa jedynie sześciomiesięczny okres wykonywania działalności w przedmiocie najmu pojazdu.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe, m.in. naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi w piśmie o nr. [b]USII/443/VAT/455/4/2006BD[/b].

[srodtytul]Co jest pojazdem[/srodtytul]

Zgodnie z przepisami o prawie drogowym za pojazd samochodowy uznany jest również quad. Zgodnie z brzmieniem przepisów jest to pojazd silnikowy o konstrukcji umożliwiającej jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Takie stanowisko reprezentowane jest przez Ministerstwo Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego. Kwalifikacja quada jako pojazdu samochodowego umożliwia nam pełne odliczenie VAT na zasadach wcześniej przytoczonych.

[ramka][b]Uwaga [/b]Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z podstawowego prawa czynnego podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony, musi łącznie spełniać kilka warunków. Podstawową kwestią jest rejestracja jako płatnika VAT, następnie przedsiębiorca musi w zakresie działalności posiadać wpis uprawniający go do wynajmu pojazdów. Ostatnim warunkiem jest faktyczne prowadzenie takich usług przez minimum sześć miesięcy.

[/ramka]

[i]Autor jest ekspertem w dziedzinie finansów osobistych i pozyskania finansowania w SOHO finance[/i]