Zgodnie z art. 53 dyrektywy 2006/112/WE miejscem świadczenia usług oraz świadczenia usług pomocniczych związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym świadczenia usług przez organizatorów takiej działalności, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonana.

Przepis ten znalazł odzwierciedlenie w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link]. Wynika z niego, że miejscem świadczenia usług takich jak targi i wystawy a także usług do nich pomocniczych jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone.

Oznacza to, że nie tylko usługi organizatorów targów, ale także wszystkich firm, które świadczą usługi pomocnicze związane z targami, podlegają obecnie opodatkowaniu w państwie, w którym usługi te są faktycznie świadczone.

[srodtytul]W kraju[/srodtytul]

Jeżeli usługa świadczona jest dla zagranicznego wystawcy na targach odbywających się w Polsce, to należy takiemu kontrahentowi wystawić zwykłą fakturę VAT ze stawką właściwą dla danej usługi.

[ramka][b]Przykład[/b]

Polska firma wykonała w listopadzie usługę montażu stoiska na targach w Polsce. Usługobiorcą była firma z Niemiec. Polska firma powinna wystawić fakturę ze stawką 22 proc. VAT, nawet jeżeli firma z Niemiec podała swój numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Firma z Niemiec może ubiegać się o zwrot polskiego VAT na warunkach określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=070235278DD0DC13A50EBD79053CEF6A?id=173215]rozporządzeniu ministra finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (DzU nr 89, poz. 851)[/link].

Od 1 stycznia 2010 r. będzie składała wniosek za pośrednictwem właściwego dla niej urzędu skarbowego w Niemczech.[/ramka]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[srodtytul]Za granicą[/srodtytul]

Analogicznie gdy polska firma, uczestniczy w targach za granicą i zakupuje usługi z nimi związane, otrzymuje faktury z zagranicznym podatkiem.

[ramka][b]Przykład [/b]

Polska firma otrzymała w listopadzie fakturę za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach we Francji. Faktura zawiera francuski podatek od wartości dodanej.

Ponieważ miejscem świadczenia tej usługi była Francja, to faktury tej nie należy w Polsce rozliczać jako importu usług. Polska firma może wystąpić o zwrot francuskiego podatku na zasadach określonych we francuskich przepisach.

Od 1 stycznia 2010 r. będzie składała wniosek o zwrot za pośrednictwem właściwego dla niej urzędu skarbowego w Polsce.[/ramka]

[srodtytul]Sprzedaż towarów na targach w Polsce...[/srodtytul]

Zdarza się, że podczas targów w Polsce zagraniczni wystawcy sprzedają swoje towary. Jeśli kupującymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, to konieczna będzie rejestracja zagranicznego wystawcy jako podatnika VAT w Polsce.

Kwestię braku obowiązku rejestracji w Polsce reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1BD58D2BD2C8F5C3D146F92D740B00DF?id=172850]rozporządzenie ministra finansów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (DzU nr 58, poz. 558).[/link]

Wynika z niego, że obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy nieposiadający na terytorium Polski siedziby lub stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli dokonują w naszym kraju dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, co wynika z § 1 pkt 1 lit. j) tego rozporządzenia.

Podatnikiem może być nabywca będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej bądź osoba fizyczna nabywająca towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Polski jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania w Polsce, o czym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link].

Przepis ten stosuje się, jeżeli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę w Polsce (art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT).

Oznacza to, że nie może być mowy o braku obowiązku rejestracji w razie sprzedaży w Polsce towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie są one bowiem podatnikami, którzy mogą rozliczyć VAT od tej dostawy. Zatem zagraniczna firma ma w takiej sytuacji obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT w naszym kraju.

Nie ma tu znaczenia, że sprzedaż jest niewielka i sporadyczna. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że zwolnienia podmiotowego (z którego można skorzystać ze względu na niskie obroty) nie stosuje się m.in. do podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, co wynika z art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT.

[ramka][b]Przykład [/b]

Na targach w Poznaniu wystawca z Bułgarii sprzedaje towary spożywcze dla zwiedzających targi osób fizycznych. Mimo że ta sprzedaż ma niewielki rozmiar i ma głównie na celu zainteresowanie towarem, skutkuje koniecznością rejestracji bułgarskiego wystawcy jako podatnika VAT w Polsce.[/ramka]

[srodtytul]...i w innym kraju unijnym[/srodtytul]

Analogiczne przepisy obowiązują w innych państwach UE. Stąd gdy polska firma sprzedaje towary na targach w innych państwach członkowskich, musi mieć na uwadze konieczność zarejestrowania się jako podatnik podatku od wartości dodanej w tych krajach.

Pociąga to również za sobą konieczność rozliczania podatku od wartości dodanej. Z kolei wywóz towarów z Polski w celu ich sprzedaży na targach w innym państwie traktowany jest jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

Wynika to z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu za WDT uznaje się przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego.

Chodzi o towary, które zostały w Polsce przez tego podatnika, w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone do Polski w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego.

Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest m.in. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Jeżeli zatem polski podatnik wywozi towary z przedsiębiorstwa w Polsce na targi w innym państwie UE, gdzie będą sprzedawane przez niego (jako podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych), to należy te transakcje potraktować w Polsce jako WDT.

[srodtytul]Dostawa z zerową stawką [/srodtytul]

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT WDT podlega opodatkowaniu według zerowej stawki VAT pod warunkiem, że:

- podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy mającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 (numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL), na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

- podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy ma w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zatem przykładowo, jeżeli na potrzeby wywozu towarów ze swego przedsiębiorstwa w Polsce na targi w Holandii podatnik poda numer, pod którym jest zarejestrowany w Holandii dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, i będzie miał dokumenty potwierdzające otrzymanie towarów w Holandii, to ta WDT będzie opodatkowana w Polsce zerową stawką VAT. W Holandii podatnik będzie rozliczał tę transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

[ramka][b]Które towary przywożone do Polski w związku z uczestnictwem w targach są zwolnione z VAT[/b]

Ustawa o VAT przewiduje wiele zwolnień dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów związanych z uczestnictwem w targach w Polsce.

I tak na podstawie art. 70 ustawy o VAT zwolniony od podatku jest import:

1) niewielkich próbek towarów wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

- są bezpłatnie przywożone z terytorium państwa trzeciego lub są uzyskiwane na imprezach, z towarów przywiezionych z terytorium państwa trzeciego,

- są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania,

- mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niewielką wartość jednostkową,

- ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy,

- nie nadają się do obrotu handlowego i, jeżeli ich charakter na to pozwala, znajdują się w opakowaniach zawierających mniejszą ilość towaru niż najmniejsze opakowania takiego towaru znajdujące się w obrocie handlowym,

2) towarów przywożonych wyłącznie w celu demonstracji maszyn i urządzeń wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli:

- są przeznaczone do zużycia lub ulegają zniszczeniu w trakcie imprezy oraz

- ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy,

3) materiałów o niewielkiej wartości przeznaczonych do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk wystawców zagranicznych (w szczególności chodzi o farby, lakiery, tapety i inne materiały, jeżeli zostaną zużyte lub zniszczone),

4) drukowanych materiałów, katalogów, prospektów, cenników, plakatów reklamowych, ilustrowanych i nieilustrowanych kalendarzy, nieoprawionych fotografii i innych towarów dostarczonych bezpłatnie, w celu wykorzystania ich do reklamy towarów wytwarzanych na terytorium państwa trzeciego, jeżeli:

- są przeznaczone do bezpłatnego rozdania,

- ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy.

Zwolnienia te stosuje się pod warunkiem, że towary są przeznaczone na:

- wystawy, targi, salony i podobne imprezy o charakterze handlowym, przemysłowym, rolnym lub rzemieślniczym,

- wystawy lub imprezy organizowane w celach charytatywnych,

- wystawy lub imprezy organizowane w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, religijnych, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowej,

- spotkania przedstawicieli organizacji międzynarodowych,

- uroczystości i spotkania o charakterze oficjalnym lub upamiętniającym określone zdarzenia.

Niekonfekcjonowane próbki środków spożywczych i napojów podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli są bezpłatnie konsumowane na tych imprezach.

Zwolnienie nie dotyczy:

- napojów alkoholowych,

- tytoniu i wyrobów tytoniowych,

- paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Ponadto na podstawie art. 73 pkt 3 ustawy o VAT zwolniony jest import katalogów targowych i próbek wyrobów rzemieślniczych o nieznacznej wartości wysyłanych akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom instytucji turystycznych i nieprzeznaczonych do rozdania.

Te zwolnienia mają również zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego nabycia wymienionych towarów w Polsce na podstawie art. 44 pkt 2 ustawy o VAT. Muszą być jednak spełnione wskazane wyżej warunki. Zatem np. przywóz materiałów reklamowych czy próbek towarów rozdawanych bezpłatnie na targach w Polsce przez firmę z innego państwa UE nie jest opodatkowany w naszym kraju. W innych państwach unijnych obowiązują podobne regulacje, co ma znaczenie dla polskich firm uczestniczących tam w targach.[/ramka]

[ramka][b]Jak opodatkować kompleksową obsługę targów w kraju[/b]

Od niedawna spółka poszerzyła swoją działalność o świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze targów. W skład tych usług wchodzą usługi opodatkowane stawką 22 proc. m.in. aranżacji wnętrz, montażu stoisk, wystaw, ale również usługi zlecone przez nas innym firmom, np. kateringowe opodatkowane według stawki 7 proc.

Czy gdy usługi te są wykonywane w Polsce, spółka powinna na fakturze wyszczególniać poszczególne usługi z właściwą dla nich stawką VAT, czy też powinna opodatkować całość według stawki 22 proc.?

Ponieważ spółka świadczy kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów, powinna ją opodatkować według stawki 22 proc., niezależnie od tego, że dla wykonania tej usługi może nabywać usługi opodatkowane stawkami niższymi.

Jeżeli z umowy wynika, że spółka świadczy jedną usługę polegającą na kompleksowej obsłudze targów, to nie powinna jej dzielić i opodatkowywać poszczególnych czynności wykonywanych w jej ramach. Dopiero w przypadku gdyby z umów wynikało, że spółka świadczy poszczególne, niepowiązane z sobą usługi (np. usługi kateringowe i aranżację wnętrz), wówczas możliwe byłoby zastosowanie właściwych dla nich stawek. Niemniej jednak gdy faktycznym celem jest kompleksowa obsługa, to taki podział nie byłby zgodny ze stanem faktycznym, tj. z rzeczywistym charakterem usługi, jaką spółka świadczy.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest m.in. [b]wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2007 r. (I FSK 1420/06)[/b]: „W przypadku takiego rodzaju czynności o kompleksowym charakterze, na które składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze, ustalając właściwą stawkę podatku VAT należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej”.[/ramka]

[srodtytul]Usługi świadczone za granicą bez podatku w Polsce[/srodtytul]

[b]Gdy polska firma świadczy usługi związane z targami w innych państwach unijnych bądź w państwach trzecich, to są one tam opodatkowane według obowiązujących w tych krajach przepisów. W Polsce natomiast nie podlegają VAT[/b]

Jest tak również wtedy, gdy firma w ramach kompleksowej usługi niektóre czynności wykonuje w Polsce. Przykładowo gdy przedsiębiorca, który ma wykonać zabudowę stoiska na zagranicznych targach, wykona w Polsce projekt aranżacji stoiska czy części składowe pawilonu wystawienniczego. Wynika to stąd, że te czynności są częścią składową kompleksowej usługi związanej z targami, której miejsce świadczenia (a więc i opodatkowania) przypada tam, gdzie usługa ta zostanie fizycznie wykonana, czyli w miejscu, gdzie firma wykona zabudowę stoiska, tj. w miejscu, gdzie odbywają się targi.

Takie s[b]tanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 5 czerwca 2009 r. (IPPP2/443-308/09-4/AS)[/b]: „Wnioskodawca świadczy usługi zabudowy stoisk targowych, realizowane w krajach Wspólnoty Europejskiej (Niemcy) oraz w krajach trzecich (Ukraina).

Usługi te wykonywane są z własnych elementów wystawienniczych, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez zamawiającego. Elementy zabudowy stoisk są przygotowywane w Polsce i przewożone na teren targów. Na miejscu następuje tylko ich montaż i demontaż. Powierzchnię pod zabudowę wynajmuje nabywca usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów, w tym przede wszystkim treść art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ww. ustawy o VAT, rozstrzygającego o miejscu świadczenia właściwego dla usług takich jak m.in. targi i wystawy, należy stwierdzić, że miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług objętych jego dyspozycją jest – co do zasady – kraj, w którym są one faktycznie wykonywane.

Zatem w odniesieniu do usług realizowanych przez wnioskodawcę w krajach Wspólnoty Europejskiej (Niemcy) oraz na terytoriach państw trzecich (Ukraina) będą miały zastosowanie przepisy o podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, obowiązujące w tych krajach (autonomiczna kwalifikacja prawnopodatkowa dla każdego kraju z osobna).

Taką interpretację potwierdza (...) [b]orzeczenie zapadłe przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. (...) 9 marca 2006r. (sygn. akt C-114/05) [/b]Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż art. 9 ust. 2 lit. c tiret pierwsze szóstej dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.) powinien być interpretowany w ten sposób, iż kompleksowe świadczenie usług na rzecz wystawców przez organizatora targów lub wystawy należy uznać za działalność, o której mowa w tym przepisie.

Trybunał wskazał zatem, iż miejsce świadczenia kompleksowych usług na rzecz wystawców przez organizatora targów lub wystawy powinno być określane tam, gdzie usługi zostaną fizycznie wykonane”.

Podobnie wypowiedziała się [b]Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 8 czerwca 2009 r. (ILPP2/443-325/09-3/EWW)[/b]. Dotyczyła ona spółki, która prowadzi działalność polegającą na projektowaniu i wykonawstwie indywidualnych ekspozycji targowych. Usługa polega na wykonaniu projektu w siedzibie firmy, wszystkich elementów składowych stoiska (w pracowni wykonawczej) oraz dostarczeniu i montażu stoiska na terenie targów. Po kilku dniach następuje demontaż ekspozycji i całość wraca do siedziby firmy.

Izba uznała, że „dla świadczonych przez wnioskodawcę usług polegających na projektowaniu, przygotowaniu stoiska wystawienniczego, jego aranżacji i zabudowy na terytorium innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług, a tym samym miejscem opodatkowania, jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc poszczególne państwa UE”.

Takie samo stanowisko zajęła ta izba w [b]interpretacji z 23 lutego 2009 r. (ILPP2/443-1071/08-4/JK).[/b] Dotyczyła ona podatnika, który w Polsce miał wykonać część elementów pawilonu i ekspozycji, to wszystko zapakować do kontenerów i wywieźć do Chin.

Prace montażowe i obsługa techniczna w trakcie wystawy w całości miały być wykonywane w Szanghaju. Polski pawilon oraz cała ekspozycja miały być montowane w Chinach. Izba uznała, że miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Chin. Nie będą więc one objęte VAT w Polsce.

[ramka][b]Co się zmieni [/b]

Od 1 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332184]zmian w ustawie o VAT wprowadzonych ustawą z 23 października 2009 r. (DzU nr 195, poz. 1504) [/link]miejsce opodatkowania usług związanych z targami i wystawami będzie określane według miejsca, gdzie usługobiorca ma siedzibę, a nie, jak obecnie – według miejsca faktycznego ich wykonania.

Wyjątkiem będzie miejsce świadczenia usług wstępu na targi i wystawy oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na nie. Będzie ono określane według miejsca, gdzie targi i wystawy się odbywają. Ponadto gdy usługi związane z targami i wystawami będą świadczone na rzecz niepodatników, to miejsce ich świadczenia będzie określane według miejsca, w którym ta działalność faktycznie będzie wykonywana.

Od 1 stycznia 2010 r. wniosek o zwrot podatku zapłaconego w innym państwie UE będzie składany za pośrednictwem właściwego dla podatnika urzędu skarbowego w jego państwie członkowskim. [/ramka]

[ramka][b]Zlecenie z Holandii, wystawa w Bułgarii[/b]

[b] Spółka z o.o. otrzymała od spółki w Holandii (udziałowca) zlecenie na obsługę (jeszcze w tym roku) stoiska wystawienniczego w Bułgarii. Będą tam prezentowane towary produkowane przez cały holding. Gdzie powinna być opodatkowana ta usługa?

Jak wystawić fakturę? [/b]

Usługa obsługi stoiska wystawienniczego na targach w Bułgarii jako usługa pomocnicza związana z targami będzie opodatkowana w Bułgarii, czyli w miejscu, w którym jest faktycznie wykonywana (co wynika z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT), według obowiązujących tam przepisów. W związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce ani w Holandii (państwie zleceniodawcy). Faktura powinna być wystawiona według bułgarskiego prawa, a spółka powinna się tam zarejestrować dla celów podatku od wartości dodanej.

Nie ma obowiązku wystawienia faktury według polskich przepisów dla czynności, z tytułu których podatnik jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim. Wynika to z § 25 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290821]rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. w sprawie wystawiania faktur.[/link]

Polska spółka nie miałaby jednak obowiązku rejestracji w Bułgarii, gdyby zleceniodawca (firma z Holandii) był tam zarejestrowany jako podatnik od wartości dodanej i rozliczał tę usługę jako import usług (zakładając, że przepisy obowiązujące w Bułgarii przewidują możliwość takiego rozliczenia, wynikającą z art. 194 dyrektywy 2006/112/WE).

W takim wypadku spółka byłaby zobowiązana wystawić fakturę VAT według polskich przepisów. Ponieważ jednak usługa ta nie podlegałaby VAT w Polsce, faktura ta nie zawierałaby stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (zgodnie z § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia).[/ramka]

[ramka][b] Czytaj więcej [link=http://www.rp.pl/temat/125165.html]o podatku VAT od targów i wystaw[/link][/b][/ramka]