[b]Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 2039/09).[/b]

Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację. Wystąpiła z nim firma Polska Grupa Energetyczna. Spółka ta zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń. Zgodnie z nią ubezpieczającym jest spółka, a ubezpieczonymi są: byli, obecni i przyszli członkowie zarządu oraz rady nadzorczej (nie są oni wskazani z imienia i nazwiska).

Spółka spytała, czy z tego tytułu osoby zasiadające w zarządzie i radzie nadzorczej osiągają dochody podlegające opodatkowaniu. Zdaniem spółki w takiej sytuacji poszczególnym osobom nie można przypisać konkretnego przychodu. Nie można bowiem podzielić zapłaconych kwot przez liczbę osób objętych ubezpieczeniem. Byłby to bowiem przychód uśredniony. Tymczasem ryzyko spowodowania szkody przez członka zarządu jest znacznie większe niż przez osobę zasiadającą w radzie nadzorczej. Różne są bowiem ich kompetencje i zakres odpowiedzialności. Poza tym często zmienia się skład i liczba osób zasiadających we władzach spółki.

Izba skarbowa nie zgodziła się z takim stanowiskiem. Powołała się m.in. na art. 805 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=465D5403A4B1FC387503F02365D53B00?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Wynika z niego, że umowa ubezpieczenia OC nie musi dotyczyć osoby ubezpieczającej. Może ona zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę, np. członka zarządu i rady nadzorczej. Powoduje to jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Będzie to przychód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=74A74AFDAE7CB0B70F81B538D35A8638?id=346580]ustawy o PIT[/link] – w zależności od tego, na jakiej podstawie ubezpieczony pełni swoje obowiązki.

Sprawa trafiła do sądu. Ten przyznał rację spółce i uchylił interpretację. Podkreślił, że [b]zapłata przez spółkę składki ubezpieczeniowej prowadzi do powstania przychodu u osób zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej. W opisanej sytuacji nie można jednak poszczególnym osobom przypisać konkretnej kwoty przychodu. To dlatego, że z pewnością korzyści nie są dla wszystkich jednakowe. Członkowie rad nadzorczych i zarządu PGE nie muszą więc płacić podatku w związku z wykupionym przez spółkę ubezpieczeniem.[/b]