Pierwsza wersja założeń (z początku marca) była zdecydowanie mniej korzystna dla przedsiębiorców.

MF dokonało zmian. Jedna z najważniejszych dotyczy [b]podatkowych skutków wymiany udziałów[/b]. Wymiana pozwala na bezpodatkowe przeniesienie udziałów i akcji w polskiej spółce do spółki kapitałowej mającej siedzibę w kraju UE, w którym przepisy o opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych są korzystniejsze. W efekcie polski podmiot może objąć udziały w spółce zagranicznej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w polskiej spółce. Operacja jest podatkowo neutralna, jeżeli w jej wyniku tamta spółka uzyska w polskiej bezwzględną większość praw głosu albo, mając taką większość, powiększy swój udział.

– To dobrze, że uwzględniono część postulatów organizacji społecznych i wykreślono wiele niekorzystnych dla podatników rozwiązań. Początkowo MF chciało uzależnić neutralność wymiany udziałów od tego, czy jest ona podyktowana względami ekonomicznymi, czy chęcią zmniejszenia obciążeń podatkowych. Taki zapis dawałby organom podatkowym dużą dowolność oceny działań spółek. Przedsiębiorcy słusznie wskazywali, że takie ograniczenie byłoby niezgodne z konstytucją – mówi Artur Cmoch, doradca podatkowy w Kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy.

I w pierwotnej wersji założeń, i w obecnej przewidziano wprowadzenie instytucji wymiany udziałów do ustawy o PIT. Było to podyktowane koniecznością dostosowania polskich przepisów do unijnych dyrektyw. Konkretnie do art. 8 ust. 1 dyrektywy o fuzjach, według którego neutralność wymiany udziałów nie powinna być ograniczona do podatników CIT. Przepis ten nie rozróżnia akcjonariuszy będących osobami prawnymi i fizycznymi.

MF powołuje się tu na [b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 603/09)[/b]. Podkreślił on, że rozwiązanie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 90/434/EWG uwzględniono tylko w ustawie o CIT (art. 12 ust. 4d). Brakuje natomiast takich regulacji w ustawie o PIT.

MF uwzględniło też inne uwagi organizacji społecznych dotyczące [b]skutków rozwiązania spółki osobowej i przekazania majątku rzeczowego spółki jej wspólnikom[/b]. Zwracały one uwagę na zróżnicowanie konsekwencji podatkowych w zależności od tego, czy w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika następuje zwrot pieniędzy czy też innych składników majątku.

Zaakceptowano propozycję, [b]żeby oddawany majątek był opodatkowany dopiero w momencie jego sprzedaży, zarówno w razie likwidacji spółki, jak i wystąpienia z niej wspólnika[/b].