Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2017 r. (I FSK 350/16) wydawało się, że kwestia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oddanych w komis nie będzie już więcej budziła wątpliwości fiskusa. NSA uznał bowiem, że wydanie towaru komisantowi krajowemu przez komitenta, który ma siedzibę na terenie innego kraju Unii Europejskiej, w ramach umowy komisu, jest dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z tytułu której obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Czytaj też:

Jak rozliczyć dostawy towarów w komis do sklepu w Berlinie

Rozliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu w komisie

NSA wskazał, że niezbędnym elementem WNT jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dlatego wydanie rzeczy komisantowi w ramach komisu sprzedaży nie stanowi przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel, a komisant uzyskuje jednie faktyczne władztwo nad rzeczą. W konsekwencji, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą otrzymania zapłaty. Skoro zaś zapłata ma miejsce dopiero wtedy, gdy komisant sprzeda towar ostatecznemu odbiorcy, to należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów pomiędzy komitentem a komisantem uzależniony jest de facto od zrealizowania sprzedaży towarów na rzecz ostatecznego odbiorcy. Zdaniem sądu taka wykładnia powołanych przepisów „uwzględnia gospodarczą istotę umowy komisu, w ramach której z punktu widzenia komitenta sprzedażą (w sensie gospodarczym) jest dopiero sprzedaż realizowana na rzecz ostatecznego nabywcy. Za taką wykładnią wskazanych przepisów przemawia również zasada neutralności".

Przykład:

W ramach umowy komisu polski podatnik sprzedaje towary należące do spółki mającej siedzibę na terenie Niemiec. Obowiązek podatkowy z tytułu wydania towarów przez komitenta (podmiot niemiecki) komisantowi (podmiot polski) powstaje z chwilą sprzedaży towarów ostatecznemu nabywcy.

Zgoła inaczej wypowiedział się w tej materii Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 listopada 2018 r. (0112-KDIL1-3.4012.539.2018. 2.KB). Przy niemal identycznym stanie faktycznym, jak ten przedstawiony w cytowanym wyroku, fiskus nie zgodził się z argumentacją podatnika. Uznał, że fizyczny transfer towarów z innego kraju Unii Europejskiej do Polski dokonywany przez komitenta posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT. Zdarzenie to powoduje po stronie komisanta obowiązek rozpoznania i rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT.

Zdaniem autora

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o. www.ecdpgroup.pl

Dobrze by było, aby wyrok wpłynął na ugruntowanie orzecznictwa

Nie sposób zgodzić się z oceną organu podatkowego, że datą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z komitenta na komisanta jest dzień wydania towarów przez komitenta, a nie dzień finalnej sprzedaży towarów na rzecz ostatecznego nabywcy. Umowa komisu zakłada, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Uwzględniając zatem specyficzny charakter tej umowy należy przyznać rację NSA. Jego wyrok jest korzystny dla podatników i należy mieć nadzieję, że wpłynie on na ugruntowanie się orzecznictwa w tym zakresie i że wymieniona w artykule interpretacja dyrektora KIS jest jedynie „wypadkiem przy pracy".

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)