Coraz bardziej powszechną formą wykonywania działalności gospodarczej jest świadczenie usług w kilku różnych miejscach, w tym w miejscu wskazanym przez klienta. Mobilni usługodawcy zyskują przewagę nad stacjonarną konkurencją. Jednocześnie przedsiębiorcy zastanawiają się czy w takich przypadkach wystarczające jest posiadanie jednej mobilnej kasy rejestrującej. Pozytywne stanowisko zajął w tej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2018 r. (0112-KDIL2-2.4012.385.2018.2.AKR).

Czytaj także: Obowiązek wystawiania paragonów za wstęp na zjeżdżalnię

Ustawowy obowiązek

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej został uregulowany w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu oraz kwoty podatku należnego na kasie, gdy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

W stanie faktycznym ww. interpretacji wnioskodawca zamierzał świadczyć usługi stomatologiczne oraz kosmetyczne. Świadczenia miały być realizowane w dwóch różnych gabinetach pod dwoma różnymi adresami, jak również w miejscach wskazanych przez usługobiorców. Wnioskodawca miał zamiar nabyć jedną kasę rejestrującą i zarejestrować ją pod jednym adresem stałym w jednym z dwóch gabinetów. W związku z tym zastanawiał się czy istnieje możliwość posiadania wyłacznie jednej kasy rejestrującej, którą będzie przenosił na potrzeby świadczonych usług.

Każdy nabywca musi otrzymać paragon

W odpowiedzi organ podatkowy wskazał, że podstawowym założeniem korzystania z kas rejestrujących jest prawidłowa ewidencja prowadzonej sprzedaży. Stwierdził, że zgodnie z treścią art. 111 ust. 6a ustawy o VAT zadaniem takiej kasy jest przede wszystkim odpowiednie zarejestrowanie prowadzonej sprzedaży i właściwe przechowywanie tych danych. Ponadto organ zaznaczył, że w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących podatnicy wydają paragon nabywcy bez jego żądania. Co więcej, wydany dokument musi zawierać elementy określone w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, takie jak: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że ustawodawca wprost dopuszcza możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej przez podatnika w dwóch lub większej liczbie miejsc. Zdaniem organu, w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca będzie w stanie wywiązać się prawidłowo z ustawowo nałożonych obowiązków. Każdy z jego klientów otrzyma bowiem dowód nabycia usługi (paragon fiskalny), a ponadto będzie możliwa rzetelna kontrola prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży.

W związku z czym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: „Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przedstawionych we wniosku okolicznościach wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu trzech kas rejestrujących, tj. po jednej dla każdego z gabinetów i w miejscu wezwania przez klienta. Wnioskodawca może dokonywać ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej, przenośnej kasy rejestrującej.".

Niższe koszty i brak utrudnień

Takie stanowisko organu podatkowego należy ocenić pozytywnie. Absurdem byłaby konieczność posiadania kasy rejestrującej w każdym miejscu, w którym podatnik prowadzi swoją działalność. Wiązałoby się to ze znaczącym podniesieniem kosztów wykonywanej działalności, jak również mogłoby utrudnić prawidłową ewidencję przychodów przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. ?

Autor jest młodszym konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

podstawa prawna:art. 111 ust. 1 i 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna:§ 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2013 r., poz. 363)