Dywidend otrzymanych od krajowych osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi PIT na zasadach ogólnych.

Są one objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19 proc. (pobieranym przez spółkę jako płatnika; pisaliśmy o tym w artykule Kiedy otrzymaną dywidendą trzeba podzielić się z fiskusem). Oczywiście nie wykazuje się tych przychodów w zeznaniu rocznym (tak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 7 ustawy o PIT).

Danina do odliczenia

Generalnie dywidendy z zagranicy także są objęte w Polsce zryczałtowanym PIT według stawki 19 proc., ale od tego podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty polskiego podatku (obliczonego przy zastosowaniu 19 proc. stawki – art. 30a ust. 9 ustawy o PIT).

Na podstawie art. 30a ust. 11 w związku z art. 45 ust. 1 lub  1a tej ustawy kwotę zryczałtowanego podatku od zagranicznej dywidendy i kwotę podatku zapłaconego od niej za granicą trzeba wykazać w zeznaniu rocznym:

- PIT-36 (w zeznaniu za 2010 rok będzie to poz. 197 i 199) lub

- PIT-38 (poz. 39 i 40),

- PIT-36L (poz. 62 i 63),

- PIT-39 (poz. 32 i 33).

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Różnica między polskim podatkiem a zapłaconym za granicą zwiększa w zeznaniu kwotę podatku do zapłaty lub zmniejsza kwotę nadpłaty.

W zeznaniach nie wykazuje się zatem przychodu z dywidendy, ale już obliczony zryczałtowany polski podatek oraz daninę zapłaconą za granicą od tej dywidendy.

Do celów obliczenia polskiego podatku kwotę przychodu należy jednak przeliczyć na złote.

Przeliczenie przychodu i podatku

Jaki kurs zastosować?

Przychody z dywidend otrzymanych w 2010 r. przelicza się zgodnie z obowiązującym wówczas art. 11 ust. 3 i ust. 4 art. 11a ustawy o PIT, tj. według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut.

Jeżeli podatnik nie korzystał z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli natomiast bank, z którego usług korzystał podatnik, stosował różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu kupna,  lub bank nie ogłaszał kursu walut, to do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 11a tej ustawy przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wyrażonych w walutach obcych kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku i obniżenia podatku oraz do podatku wyrażonego w walutach obcych.

Do dywidend otrzymanych w 2011 r. zastosowanie ma natomiast art. 11a ust. 1 i  3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Natomiast kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku.

Jako dzień zapłaty podatku należałoby traktować dzień otrzymania przychodu pomniejszonego o pobrany podatek przez zagranicznego płatnika. Trudno bowiem wymagać np. od drobnego polskiego akcjonariusza, aby miał sprawdzać, kiedy faktycznie zagraniczna spółka zapłaciła w swoim państwie podatek od jego dywidendy.

Z reguły dywidendy wypłacane osobom fizycznym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, są objęte podatkiem u źródła według stawki 15 proc. Dotyczy to np. wypłat z Belgii, Estonii, Francji, Niemiec, USA, Szwajcarii, Ukrainy.

Stosowane są także stawki 10-proc. (m.in. w Czechach, Rosji, Słowacji, Wielkiej Brytanii). Zatem w tych wypadkach możliwe będzie pełne odliczenie podatku zapłaconego za granicą, nie będzie on bowiem przekraczał polskiego podatku obliczonego według stawki 19-proc.

Przykład

Pan Nowak osiągnął w 2010 r. dochody z dywidendy ze spółki kapitałowej w Belgii w wysokości brutto 10 000 euro. Dywidenda ta wpłynęła na jego rachunek bankowy 7 kwietna 2010.

W Belgii został od niej pobrany podatek w wysokości 15 proc., tj. 10 000 euro x 15 proc. = 1500 euro. Pan Nowak otrzymał zatem netto 8500 euro.

Ponieważ kwota dywidendy wpłynęła na rachunek bankowy, powinien ją przeliczyć  na złote zgodnie z obowiązującym w 2010 r. art. 11 ust. 3 ustawy o PIT, tj. według kursu z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mającego zastosowanie przy kupnie walut.

Kurs ten z dnia wpływu na rachunek (7 kwietnia 2010) wynosił 4,1225 zł. Pan Nowak osiągnął zatem dochód brutto z dywidendy z Belgii w wysokości 10 000 x 4,1225 zł = 41 225 zł.

Pobrany  podatek w Belgii wynosił równowartość 1500 x 4,1225 = 6183,75 zł.

Zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19 proc. to 41 225 zł x 19 proc. = 7 832,75 zł.

Należy od niego odliczyć podatek pobrany w Belgii 7832,75 zł – 6183,75 zł = 1649 zł.

Pan Nowak składa za 2010 r. zeznanie PIT-36. Kwotę zryczałtowanego podatku od dywidendy z Belgii (7832,75 zł) wykaże w poz. 197, kwotę  podatku zapłaconego w Belgii (6183,75 zł) w poz. 199. Różnicę między zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (1649 zł) wykaże w poz. 203. Zatem w związku z otrzymaną dywidendą kwota do zapłaty (poz. 207) wzrośnie o 1649 zł (ewentualnie o tyle zmniejszy się nadpłata w poz. 208).

Gdyby dywidenda wpłynęła w 2011 roku, wyliczenia byłyby podobne, z tą różnicą, że do przeliczenia przychodu na złote należałoby wziąć kurs średni euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (tj. z 6 kwietnia 2011).

Wypłaty z Cypru i Luksemburga

Wyjątek od zasady, że odliczeniu podlega tylko podatek zapłacony za granicą, wprowadza umowa zawarta między Polską a Cyprem o unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (DzU z 1993 r. nr 117, poz. 523). Pozwala ona na odliczenie podatku według stawki 10 proc., nawet gdy nie został on zapłacony na Cyprze w związku z obowiązującym tam zwolnieniem.

Wynika tak z wersji angielskiej umowy, która ma wiążące znaczenie. Dywidenda z Cypru będzie zatem realnie obciążona PIT w Polsce według stawki 9 proc., a nie 19 proc. Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 stycznia 2011 (ILPB1/415-1127/ 10-2/AP).

Wyjątkiem od zasady, że dywidendy należy opodatkować w Polsce zryczałtowanym podatkiem, jest dywidenda z Luksemburga. Umowa z Luksemburgiem przewiduje zwolnienie tej dywidendy od PIT w Polsce, niezależnie od tego czy podatek został od niej zapłacony w Luksemburgu. Potwierdził to minister finansów w piśmie z 24 października 2006 (DD7-033-136/ML/06/5656).

Dochody z tej dywidendy należy jednak uwzględnić przy obliczaniu stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych w Polsce (art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).

Oczywiście gdy dana osoba nie uzyska w Polsce dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie będzie musiała obliczać tej stopy procentowej (nie miałaby jej bowiem do czego zastosować). W takim wypadku luksemburska dywidenda będzie neutralna podatkowo w Polsce.

Potwierdza to również interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2011 (IPPB2/415-928/10-2/MK1).

Czytaj również:

Zobacz serwisy:

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Spółki » Dywidendy i udziały w zysku

» Podatki i księgi » Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania