To skutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 11 maja 2011 r. o podwyższeniu stopy lombardowej.

Zgodnie z art. 56 § 1 ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc.

Ponieważ RPP podniosła stopę lombardową o 0,25 punktu procentowego, stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych od 12 maja 2011 r. wynosi:

(5,75 x 200 proc.) + 2 proc. = 13,5 proc.

Zgodnie z art. 56 § 1a ordynacji podatkowej, podatnik, który w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem ureguluje należność może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej.

Od  12 maja 2011 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi zatem 10,13 proc. (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku).

Zobacz:

Odsetki od zaległości podatkowych/składkowych

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych/składkowych