Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra finansów.

Nowelizację przygotowano w związku z koniecznością dostosowania niektórych przepisów ustawy o VAT do nowego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Nowe unijne rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Dodatkowo – w ramach ww. noweli – wprowadzono kilka innych zmian.

Zmiany w handlu złomem ...

Projekt doprecyzowuje katalog odpadów przetwarzalnych, które są objęte tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia. Mechanizm ten - przypomnimy - zmienił od 1 kwietnia 2011 r. system naliczania i odliczania VAT w obrocie złomem. Polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia tego podatku ze sprzedawcy na nabywcę.

Ponieważ nie ma ustawowej definicji ustawowej złomu, w projekcie proponuje się określenie katalogu towarów, których dostawa objęta będzie ww. mechanizmem odwróconego obciążenia.  Jednoznacznie z przepisów wynikałoby więc, w jakich przypadkach osobą zobowiązaną do rozliczenia VAT będzie nabywca, a nie sprzedawca.

Ponadto rozszerzono stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia o takie towary, jak m.in.: zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane i gumowe oraz odpady z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że katalog, w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie wskazanych zmian, będzie szerszy i nie będzie dotyczył tylko złomu metali.

... w rozliczeniach walutowych ...

Projekt zakłada uproszczenie rozliczeń dokonywanych w walucie obcej przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe, np. Euro 2012.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Obecnie kurs danej waluty przeliczany jest – co do zasady – na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Nowe rozwiązanie zakłada, że wartość transakcji będzie można również przeliczyć zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca - w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP - i co do zasady obowiązującym przez cały następny miesiąc.

Ma to ułatwić rozliczenia dokonywane w walucie obcej przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe (np. w ramach EURO 2012).

... i dla zagranicznych

Projekt zakłada uproszczenie rejestracji i rozliczania VAT przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

Podmioty zagraniczne świadczące takie usługi  byłyby zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych, nie podlegałyby również obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Etap legislacyjny: skierowany do Sejmu

Czytaj też o innych zmianach w projekcie rządu:

Firma odzyska niesłusznie zapłacony podatek

Zobacz więcej:

» VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Handel złomem

» VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Transport

» VAT » Podstawa opodatkowania i podatek należny » Różnice kursowe