Wielu podatników przerzuca na kontrahentów ponoszone przez siebie koszty rozmów telefonicznych czy zużycia energii  elektrycznej. Z punktu widzenia VAT podatnicy ci są traktowani  tak, jakby sami sprzedawali prąd lub usługi  telekomunikacyjne. Dlatego też mają obowiązek  czynności tego typu udokumentować  fakturą VAT, zwaną potocznie refakturą.

W niektórych sytuacjach może wystąpić konieczność skorygowania wystawionej wcześniej refaktury.

W myśl  art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, jeżeli w wyniku korekty dojdzie do obniżenia podstawy opodatkowania, podatnicy mogą, co do zasady, odzyskać nadpłacony podatek należny wynikający z pierwotnie zawyżonej refaktury, pod warunkiem że  dostaną od kontrahenta  potwierdzenie odbioru faktury korygującej .

Zgodnie jednak z art. 29 ust. 4b pkt 3 ustawy o VAT obowiązek ten nie musi  być spełniony,  między innymi gdy refaktura dotyczy sprzedaży energii  elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu  przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (dostarczanie wody i gospodarka nieczystościami). Każda zatem sprzedaż, której przedmiotem są wyżej wymienione towary i usługi,  uwalnia od konieczności legitymowania się potwierdzeniem odbioru faktury korygującej.

Ponieważ pojęcie sprzedaży, zgodnie z art. 2  pkt 22 ustawy o VAT, obejmuje każdą odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a refakturujący określone świadczenia podatnik jest traktowany tak, jakby sam dokonywał sprzedaży, należy uznać, że każdy, kto refakturuje tzw.  media i usługi komunalne, w przypadku wystawienia korekty refaktury nie musi mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Ponieważ nie ma szczegółowych regulacji, należy uznać, że w takim przypadku podatnik może odzyskać podatek należny zarówno poprzez korektę deklaracji podatkowej, w której ujęto pierwotną fakturę, jak i poprzez zmniejszenie podatku należnego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Autor  jest ekspertem podatkowym, wykładowcą w Akademii Biznesu MDDP

Czytaj też:

Żeby skorygować, trzeba mieć potwierdzenie

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Zobacz więcej:

» VAT » Faktury VAT » Faktury korygujące

» VAT » Refakturowanie