Zakaz ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT. Wyłączenie to dotyczy również amortyzacji (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT).

Z jednym wyjątkiem

Warto wiedzieć, że są kosztem wydatki na zakup wyposażenia ze środków przyznanych bezrobotnemu z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mimo że środki te są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.

Przepis ten nie został bowiem wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o  których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129,  136 i 137.

Potwierdziły to m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 1 kwietnia 2011 (IPPB1/415-19/11-3/KS) i Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 27 stycznia 2011 (IBPBI/1/415-1137/10/SK).

Przypomniały tylko o podstawowej zasadzie, by między wydatkami i przychodami z działalności gospodarczej zachodził związek przyczynowo-skutkowy.

Korygować odpisy...

Problem mają jednak ci podatnicy, którzy zaczęli naliczać odpisy amortyzacyjne, zanim otrzymali unijną dotację. Czy w tej sytuacji muszą korygować wcześniejsze odpisy?

Tak – odpowiedział WSA w Bydgoszczy w wyroku z 1 marca 2011 (I SA/Bd 968/10, pisaliśmy o nim 28 marca br. w artykule Kto uzyska refundację, musi skorygować amortyzację). Zdaniem sądu korektę należy sporządzić w miesiącu otrzymania dotacji.

W opinii Jana Godynia, konsultanta w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte (biuro w Katowicach), taka koncepcja może jednak budzić wątpliwości.

– Powoduje, że działający zgodnie z przepisami podatnik nie jest w stanie uniknąć powstania zaległości podatkowej, co nie powinno mieć miejsca w państwie prawa. Jeżeli bowiem podatnik rozpoczyna amortyzację środka trwałego nie wiedząc, czy i kiedy otrzyma dotację oraz w jakiej ostatecznie wysokości zostanie ona przyznana, to nie ma możliwości prawidłowego określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów. Tym bardziej że sąd wskazał na konieczność korekty dopiero w momencie otrzymania dotacji – zauważa Jan Godyń we wspomnianym artykule.

Jego zdaniem prawidłowym rozwiązaniem byłoby wyłączanie z kosztów podatkowych odpowiedniej części odpisów naliczonych po otrzymaniu dotacji, bez korygowania odpisów wcześniejszych.

...czy zmniejszyć bieżące

Opinia naszego eksperta znajduje potwierdzenie w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 29 marca 2011 (IPPB5/423-7/11-6/AS). Zdaniem izby odpisy amortyzacyjne naliczone do dnia otrzymania dotacji są dokonywane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, więc w okresie, w którym były naliczone, powinny być kosztami podatkowymi w pełnej wysokości.

„Wobec tego, z chwilą otrzymania dotacji podatnik nie dokonuje wstecz korekty dotychczasowych odpisów – wyjaśniła warszawska izba.

– Natomiast począwszy od miesiąca, w którym dotacja została otrzymana, do kosztów uzyskania przychodów nie może zaliczyć kwoty odpisów amortyzacyjnych ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej na dany środek trwały dotacji do wartości początkowej tego środka trwałego.

Jednocześnie w miesiącu otrzymania dotacji powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów o taką kwotę (część) dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, w jakiej proporcji pozostaje kwota otrzymanej na dany środek trwały dotacji do wysokości wartości początkowej tego środka”.

Zatem

– jak wyjaśniła izba –

odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem środków pomocowych będą w całości kosztem uzyskania przychodów, natomiast począwszy od momentu otrzymania środków pomocowych podatnik powinien wyłączyć z kosztów tę część odpisów, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania

.

Stanowisko warszawskiej izby skarbowej jest zatem dużo korzystniejsze niż WSA w Bydgoszczy. Ale uwaga: pozostałe izby nie muszą go podzielać, dlatego bezpieczniej jest wystąpić z wnioskiem o interpretację we własnej sprawie.

Czytaj też:

Zobacz więcej:

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Co można wrzucić w koszty

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Co można wrzucić w koszty » Amortyzacja