- Chcemy rozszerzyć działalność o produkcję i sprzedaż wyrobów akcyzowych, której dotąd nie prowadziliśmy.

Jak wygląda rejestracja podatnika akcyzy?

Aby zostać zarejestrowanym jako podatnik akcyzy, należy uprzednio zarejestrować się jako podatnik VAT. Zasada ta oczywiście nie działa w drugą stronę.

Zgłoszenie rejestracyjne na formularzu AKC-R składa się do odpowiedniego urzędu celnego przed wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu lub przed wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Właściwość urzędu określa się według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli są one podejmowane na terenie dwóch lub więcej organów podatkowych, odpowiednim organem jest ten właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby podatnika).

Przy czym należy pamiętać, że siedziba podatnika nie ma znaczenia (liczy się tylko miejsce wykonywania czynności) dla ustalania właściwego urzędu  w przypadku: ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego oraz sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia.

Zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące prowadzonej działalności i składającej je firmy. Tak samo jak w przypadku VAT organ podatkowy potwierdza zarejestrowanie podatnika za opłatą 170 zł. Jeżeli przedmiotem działalności jest obrót wyrobami akcyzowymi z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub obrót wyrobami zwolnionymi ze względu na przeznaczenie, oprócz obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego trzeba uzyskać zezwolenie nadające status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego odbiorcy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, bądź zarejestrować się jako podmiot pośredniczący. Należy też składać zgłoszenia aktualizacyjne, jeżeli nastąpi zmiana danych.

Rejestracja importera win

- Rozszerzamy działalność o import win z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Dotąd nie byliśmy podatnikami akcyzy. Czy powinniśmy się zarejestrować?

Nie. Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie ciąży na przedsiębiorcach dokonujących wyłącznie importu wyrobów akcyzowych. W tym wypadku podatek jest płacony na podstawie zgłoszenia celnego.

Warto tu dodać, że poza importerami obowiązek rejestracji dla celów akcyzy nie ciąży również na dystrybutorach wyrobów akcyzowych, od których podatek został już zapłacony w pełnej wysokości. Także firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie stawką zero, nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego.

Zezwolenie na prowadzenie składu

- W związku z planowaną produkcją piwa spółce został nadany numer akcyzowy. Czy potrzebne są odrębne zezwolenia?

Oprócz nadania numeru akcyzowego trzeba dodatkowo uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W tym celu należy spełnić wiele warunków:

- firma powinna prowadzić działalność, która objęta jest danym zezwoleniem,

- powinna być podatnikiem VAT,

- jej działalnością nie mogą kierować osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa podatkowe,

- firma nie może zalegać z podatkami lub ubezpieczeniami,

- powinna złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

- firmie nie może zostać cofnięta koncesja w zakresie wyrobów akcyzowych.

Zezwolenie i numer identyfikacyjny składu podatkowego (inny niż numer akcyzowy nadany przy rejestracji) nadaje naczelnik urzędu celnego. Należy pamiętać, że nie ma przeszkód, aby dany podatnik został zarejestrowany, przykładowo, jako skład podatkowy oraz przy okazji jako podmiot pośredniczący czy też został zarejestrowanym odbiorcą.

Deklarowanie i płatność akcyzy

- Jakie są zasady składania deklaracji oraz płatności podatku przez firmę prowadzącą skład podatkowy?

Taka firma ma obowiązek składać deklaracje za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który deklaracja jest składana. Inaczej niż w przypadku rozliczenia VAT nie ma możliwości wyboru kwartalnych deklaracji. Termin płatności jest taki sam jak termin składania deklaracji.

Trzeba pamiętać, że deklaracje składane są do urzędów celnych, natomiast podatek uiszcza się na rachunek odpowiedniej izby celnej. Podatnicy korzystający z procedury zawieszenia poboru akcyzy składają deklaracje do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia.

Z reguły podatnik jest obowiązany również do dziennych wpłat akcyzy, które potem rozliczane są w deklaracji miesięcznej.

Prowadzący skład podatkowy powinien dodatkowo składać informacje dotyczące wyrobów znajdujących się w tym składzie objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (również do 25 dnia miesiąca następnego).

Zużycie olejów smarowych

- Firma będzie wykorzystywać oleje smarowe do konserwacji maszyn i nie zamierza prowadzić żadnej innej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Czy powinna się zarejestrować dla celów podatku akcyzowego?

Tak. Oprócz przedsiębiorców mających wykonywać czynności opodatkowane obowiązek rejestracyjny ciąży także na firmach, które zużywają na potrzeby działalności gospodarczej wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Oleje smarowe należą do tej kategorii. Bez rejestracji firma nie będzie mogła ich zakupić (z art. 32 ust. 6 ustawy akcyzowej wynika wymóg przedstawienia sprzedawcy potwierdzenia rejestracji).

Obowiązku rejestracyjnego nie mają już jednak osoby prywatne czy firmy wykorzystujące gaz ziemny (mokry) i węgiel na cele opałowe. Wyroby te są zwolnione z akcyzy na podstawie przepisów przejściowych (w wypadku gazu zwolnienie obowiązuje do 31 października 2013, węgla – do 31 grudnia 2011).

Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem zespołu podatku akcyzowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Zobacz serwisy:

Akcyza » Alkohol

Akcyza » Paliwa i oleje

Akcyza » Zwolnienie z podatku