Zaokrąglamy wartości netto (podstawę opodatkowania) oraz kwoty VAT (zarówno należnego jak i naliczonego).

Kwoty przeniesione do deklaracji VAT należy zaokrąglić z dokładnością do 1 zł. Wskazuje na to art. 63 § 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym kwoty te zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeśli przykładowo przedsiębiorca, z uwagi na wykonywanie różnych rodzajów czynności opodatkowanych prowadzi kilka rejestrów sprzedaży, to zaokrągleniu z dokładnością do 1 zł podlega podstawa opodatkowania oraz kwota VAT po zsumowaniu wszystkich ewidencji cząstkowych.

Czasem zdarza się, że podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do 1 zł przeniesiona do deklaracji VAT i przemnożona przez stawkę podatku daje kwotę podatku, która różni się o 1 zł w porównaniu z kwotą wykazaną w ewidencji sprzedaży.

Przykład

Podatnik w ewidencji sprzedaży VAT wykazał:

- wartość netto sprzedaży opodatkowanej według stawki

23 proc. 12 236,91 zł

- VAT należny  2814,49 zł

Do deklaracji VAT po zaokrągleniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z dokładnością do 1 zł przeniósł

- wartość netto sprzedaży opodatkowanej według stawki 23 proc. 12 237 zł

- VAT należny  2814 zł

Wynik przemnożenia podstawy opodatkowania przez stawkę podatku jest jednak o 1 zł wyższy:

12 237 zł x 23 proc. = 2814,51 zł, czyli po zaokrągleniu 2815 zł

W takim wypadku prawidłowym rozwiązaniem jest przeniesienie do deklaracji VAT wartości wynikających z podsumowania rejestru sprzedaży VAT (podstawa opodatkowania 12 237 zł, VAT należny 2814 zł), mimo że wynik przemnożenia podstawy opodatkowania (po zaokrągleniu na fakturze) przez stawkę VAT daje kwotę o 1 zł wyższą.

Do deklaracji VAT powinny być przenoszone dane wartościowe wynikające z podsumowania rejestru sprzedaży i zakupu VAT, których podstawa opodatkowania i kwota podatku została zaokrąglona zgodnie z art. 63 § 1 ordynacji podatkowej. Stanowisko takie podzieliły m.in. Urząd Skarbowy w Opatowie w postanowieniu z 12 lutego 2007, PP/443-6/06, oraz Urząd Skarbowy w Lubartowie w postanowieniu z 31 maja 2007, PP/443-2/07.

W takiej sytuacji pracownik urzędu skarbowego, który będzie weryfikował pod względem formalnym złożoną deklarację, będzie musiał wyjaśnić przyczynę niezgodności tych kwot o 1 zł, ale wartości wykazane w deklaracji muszą być zgodne z prowadzoną ewidencją.

Dlatego w razie pojawienia się różnic wynikających z zaokrągleń warto zamieszczać na składanej deklaracji adnotację o tym, że zawarte w niej kwoty są zgodne z ewidencją, a powstałe różnice wynikają z zaokrągleń na podstawie art. 63 § 1 ordynacji podatkowej.

Zobacz więcej w serwisie:

Dobra Firma

»

Podatki i księgi

»

VAT

»

Podstawa opodatkowania i podatek należny