Jak ująć w księgach zasiedzenie nieruchomości

Nieodpłatne nabycie budynku lub budowli wymaga księgowania z użyciem kont rozliczeń międzyokresowych przychodów i pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do dokonywanych od tego typu środków trwałych odpisów amortyzacyjnych.

Publikacja: 20.03.2019 05:20

Jak ująć w księgach zasiedzenie nieruchomości

Foto: AdobeStock

Zgodnie z art. 172 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości (tj. części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności – grunt, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności), niebędący jej właścicielem, nabywa własność w drodze zasiedzenia pod warunkiem, że posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze, wówczas może stać się właścicielem nieruchomości dopiero po upływie 30 lat. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania nieruchomości, obecny jej posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada nieruchomość, czas posiadania swojego poprzednika (w sytuacji jednak uzyskania przez poprzedniego posiadacza – posiadania nieruchomości w złej wierze, wówczas czas jego posiadania może być doliczony tylko wówczas, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi on przynajmniej 30 lat).

Czytaj także: W jaki sposób ująć w księgach służebność przesyłu

Na gruncie prawa bilansowego, nabyta w drodze zasiedzenia nieruchomość zaliczana jest – co do zasady – do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o rachunkowości). Podlega ona (z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową) odpisom amortyzacyjnym lub umorzeniowym, zmniejszającym jej wartość początkową, dokonywanym w celu uwzględnienia utraty jej wartości wskutek używania lub upływu czasu (art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Również w ujęciu podatkowym, budynki i budowle podlegają amortyzacji podatkowej, dokonywanej od ich wartości początkowej. Amortyzacji takiej nie podlegają natomiast grunty (art. 22a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22h ust. 1 pkt 1 oraz art. 22c pkt 1 ustawy o PIT; art. 16a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16c pkt 1 ustawy o CIT).

Jaką wartość odpisywać

Zgodnie z KSR nr 11 „Środki trwałe", wartość początkową przyjętych nieodpłatnie w drodze zasiedzenia budynków i  budowli ustala się w wysokości ceny sprzedaży (rynkowej) takiego samego lub podobnego przedmiotu. Cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu szacuje się na podstawie cen wynikających z  bieżących ofert sprzedaży takich samych przedmiotów notowanych na rynku (z  uwzględnieniem stopnia ich zużycia). Jeżeli dostępne są informacje o szacunkowych różnicach między oferowaną ceną sprzedaży, a rzeczywiście zapłaconymi cenami sprzedaży, wówczas należy uwzględnić je przy określaniu ceny sprzedaży na potrzeby wyceny początkowej ww. środków trwałych.

Z kolei, w przypadku braku informacji o cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu należy wykorzystać inne techniki pomiaru wartości (np. koszt odtworzenia lub metody właściwe dla podejścia dochodowego).

Podobnie będzie w podatku dochodowym. Za wartość początkową nabytych nieodpłatnie w drodze zasiedzenia budynków i budowli, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne uważa się ich wartość rynkową z dnia nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT; art. 16g ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

Uwaga! Przyjęte nieodpłatnie do używania w drodze zasiedzenia budynki i budowle zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, które stopniowo zwiększają pozostałe przychody operacyjne, równolegle do dokonywanych od tego typu środków trwałych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (art. 41 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust.  2 ustawy o rachunkowości).

Pamiętać również należy, że nie uważa się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (w tym nieruchomości) nabytych nieodpłatnie, jeżeli alternatywnie (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT; art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy o CIT):

? nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy,

? dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego,

? nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Ujęcie w księgach

Operacje gospodarcze związane z zasiedzeniem nieruchomości wymagają zapisów w księgach rachunkowych podmiotu będącego jej posiadaczem samoistnym:

1. Nabycie własności gruntu w drodze zasiedzenia

Wn „Środki trwałe"

Ma „Pozostałe przychody operacyjne"

2. Nabycie własności budynku (budowli) w drodze zasiedzenia

Wn „Środki trwałe"

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

3. Rozliczenie wartości budynku/budowli, równolegle do dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych:

Wn „Koszty według rodzajów-amortyzacja" (lub odpowiednie konto zespołu 5);

Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych"

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału