Do takiego wniosku prowadzą interpretacje wydawane przez organy podatkowe.

Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT zwolniona od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty  760 zł.

Dwa zwolnienia

Z przepisu tego wynikają zatem dwa zwolnienia:

- dla wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową,

- wygranych w konkursach i grach z innych dziedzin, ale organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Najwięcej wątpliwości budzi ten drugi rodzaj zwolnień.

Organy podatkowe konsekwentnie stoją na stanowisku, że nie wystarczy, by informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Żeby można było mówić o zwolnieniu, konkursy muszą być nie tylko ogłaszane (emitowane) przez środki masowego przekazu, ale też przez nie organizowane.

Świadczy o tym użyty w przepisie spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu” (przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2011, IPPB4/415-480/11-2/SP).

Dlatego nie ma szansy na  zwolnienie z PIT zwycięzca konkursu organizowanego przez bank, instytucję ubezpieczeniową czy inny podmiot niebędący środkiem masowego przekazu, który wprawdzie zamieszcza na stronie internetowej regulamin konkursu i warunki przyznawania wygranej, ale jako organizator nie jest środkiem masowego przekazu (chyba że wygrana dotyczyłaby konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, wówczas mieściłaby się w  pierwszej grupie zwolnień).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Z tych samych powodów zwolnieniem nie są objęte nagrody w konkursach organizowanych wyłącznie dla określonej grupy osób, np. dla pracowników organizatora konkursu czy jego kontrahentów, nawet gdy regulamin wymaga zarejestrowania się na stronie internetowej.

Pogląd ten podzielają sądy, czego przykładem jest wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2010 (III SA/Wa 1189/09).

Co wynika z orzecznictwa...

Nie budzi natomiast wątpliwości sędziów, że sam Internet jest środkiem masowego przekazu.

W wyroku z 29 września 2010 (I SA/Sz 581/10) WSA w Szczecinie stwierdził: „W dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować znaczenia Internetu jako środka masowego porozumiewania się i zdobywania różnego rodzaju informacji. Zdaniem sądu dostępność, którą można uznać za powszechną, pozwala zaliczyć Internet do środków masowego przekazu”.

Sąd podkreślił jednak, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 updof dotyczy wyłącznie konkursów nie tylko emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, ale też organizowanych przez te środki.

I tu zaczyna się problem, co to znaczy konkurs organizowany przez Internet (skoro nie ma już wątpliwości, że jest on środkiem masowego przekazu).

...i interpretacji fiskusa

Analizując dotychczasowe interpretacje organów podatkowych, można dojść do wniosku, że firmy działające na internetowym rynku wcale nie muszą spełniać tego wymogu. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2011 (IPPB2/415-342/11-4/MK).

Pytanie zadała spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych, której przedmiotem  jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem (PKD  62.01.Z), zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.99.Z).

W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy ze swoimi klientami na organizację w sposób kompleksowy akcji marketingowych, reklamowych i konkursów w Internecie. Przeprowadzane akcje konkursowe są skierowane do nieograniczonego grona uczestników, a organizowane i emitowane w Internecie, głównie za pośrednictwem portali internetowych.

Spółka zamierza wprowadzić umowy sponsorskie, z których ma wynikać, że właścicielem nagród w momencie ich wydania jest organizator – spółka (do tej pory ich fundatorem były firmy zlecające usługę), i że w ramach kompleksowej usługi reklamowej w Internecie na rzecz swojego klienta spółka organizuje konkurs, ustala regulaminy konkursu, ogłasza go i emituje w Internecie, zajmuje się zakupem nagród, rozstrzygnięciem konkursu oraz przekazaniem nagród jego laureatom.

Spółka spytała, czy wygrane w akcjach konkursowych organizowanych i emitowanych przez  nią w ogólnodostępnej sieci Internet, skierowane do  nieograniczonego grona uczestników, będą zwolnione z podatku (gdy ich wartość nie przekroczy 760 zł).

Izba skarbowa odpowiedziała, że nie. „Nie kwestionując znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy” – stwierdziła izba.

Jak spełnić tę definicję

Warto dodać, że wcześniej, wzywając spółkę do uzupełnienia wniosku, izba skarbowa spytała, czy będąc organizatorem konkursu należy ona do instytucji zaliczanych do  środków masowego przekazu.

Ustawa podatkowa nie definiuje tego pojęcia. Wydawnictwo PWN SA podaje, że środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za  pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności.

Natomiast internetowa encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” (mass media, media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet.

Spółka uznała, że skoro Internet jest środkiem masowego przekazu, to ona sama spełnia definicję mass mediów na równi z prasą, radiem, telewizją.

Warszawska Izba Skarbowa stwierdziła jednak inaczej. Mimo że spółka jako organizator konkursu prowadzi działalność m.in. w zakresie usług internetowych, a konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem portali internetowych lub sieci ogólnodostępnych stron internetowych, to „z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, że należy ona do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu”.

Można mieć tylko nadzieję, że pojawi się w końcu wykładnia, czy to urzędowa czy sądowa, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak prowadząc działalność w środku masowego przekazu jakim jest Internet, spełnić zarazem definicję mass medium. -