Zasady uprawdopodobniania nieściągalności należności od  zagranicznych firm są takie same jak w przypadku polskich kontrahentów. Dotarcie do odpowiednich dokumentów zwykle jest jednak trudniejsze.

Taką sytuacją zajmowała się m.in. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 17 lutego 2009 r. (ITPB3/423-717b/ 08/PS). Z pytaniem zwróciła się spółka, która sprzedaje towary kontrahentom z Niemiec. Niektórzy z nich nie płacą w terminie.

Wówczas spółka podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności, a w  przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa ich nieściągalności tworzy zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości odpisy aktualizujące.

Dotyczy to m.in. kontrahentów, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie upadłościowe (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa niemieckiego). W takich przypadkach spółka otrzymuje wydane przez właściwy sąd zagraniczny postanowienie o wszczęciu tego postępowania  i na  podstawie takiego dokumentu tworzy odpowiedni odpis aktualizujący.

Izba potwierdziła, że może go  zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyjaśniła, że na  gruncie  art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o CIT „postanowienie zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec kontrahenta spółki stanowi bez wątpienia wystarczającą przesłankę do uznania nieściągalności tych wierzytelności za uprawdopodobnione. Nie ma bowiem znaczenia, czy postanowienie to zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. Spółka dla celów dowodowych powinna jednak dysponować oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, przetłumaczonym na język polski”.

Izba wskazała także, kiedy taki odpis jest kosztem: „jest potrącalny w dacie, na którą został prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych wnioskodawcy. Innymi słowy, stanowi on koszt uzyskania przychodów w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku gdy w danym roku podatkowym wystą-piły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis”.

Takie same wnioski wynikają z pisma Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 maja 2008 r. (ILPB3/423-154/08-2/ŁM). Dotyczyła ona kontrahenta z Anglii i postanowienia o ogłoszeniu upadłości wydanego przez brytyjski sąd.