Powoduje to, że podatnikom dużo problemów przysparza wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Warto pamiętać, że definicje te można jednak znaleźć w obowiązującym od 1 lipca 2011 r. rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) Nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Zgodnie z jego art. 44 usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma znaczenia.

Mistrz ciętej riposty

Pojęciem kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego wielokrotnie zajmowały się też organy podatkowe w interpretacjach. Przeważa stanowisko, że ze zwolnienia podatkowego korzystają również usługi kształcenia w zakresie nabywania ogólnej wiedzy, która nie jest powiązana z żadnym z zawodów, a np. przydatna do kierowania firmą, doskonalenia umiejętności menedżerskich, usprawnienia miejsc pracy i procesów w firmie, eliminacji marnotrawstwa i ograniczenia strat, porozumiewania się w relacjach zawodowych.

Tak wynika m.in. z interpretacji Izb Skarbowych w Bydgoszczy z 11 lipca 2011 r. (ITPP2/443-905/11/PS) i w Łodzi z 22 czerwca 2011 r. (IPTPP1/443-2/11-5/ALN). Ta druga dotyczyła szkoleń biznesowych, które zostały nazwane: mistrz ciętej riposty, asertywność dla menedżerów, przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie czasem.

Kursy dla radnych i radców prawnych

Z kolei Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 9 września 2011 r. (IPPP3/443-816/11-4/SM) analizowała pojęcie „zawodu” niezdefiniowane w dyrektywie ani w ustawie o VAT. Zauważyła, że „art. 44 rozporządzenia nr 282/2011 nie odnosi się jedynie do nauczania pozostającego w bezpośrednim związku z określonym zawodem, ale również z branżą.

Nie jest więc uzasadnione przyjmowanie jakiejś szczególnie wąskiej definicji pojęcia »zawodu«, w efekcie której ze zwolnienia od podatku wykluczone zostałyby szkolenia pozostające w bezpośrednim związku ze sprawowaniem określonej funkcji publicznej (np. radnego). Należy uznać, że sprawowanie takiej funkcji jest również przejawem aktywności zarobkowej człowieka, a tym samym szkolenia pozostające w bezpośrednim związku ze sprawowaniem tej funkcji publicznej są kształceniem zawodowym”.

Taką wykładnię przepisów potwierdza orzecznictwo. Przykładem jest cytowany już wyrok WSA w Białymstoku z 21 grudnia 2012 r. (I SA/Bk 417/11):

„w pojęciu usług kształcenia zawodowego mieszczą się zatem szkolenia radców prawnych dotyczące zagadnień z różnych dziedzin prawa oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, a także umiejętności prowadzenia kancelarii prawnej, wystąpień publicznych, organizacji czasu pracy i innych, jako pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego”.