Wojewódzkie sądy administracyjne uchylają niekorzystne interpretacje dotyczące ulgi na badania i rozwój (B+R) w zakresie kosztów pracowniczych. Orzekają, że firmy mogą odliczać wynagrodzenie osób zaangażowanych w B+R nawet za czas ich urlopu czy zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to jednak pracowników, którzy zajmują się tylko działalnością B+R.

Czytaj też:

Koszty pracownicze a prawo do ulgi B+R

Koszty pracownicze w uldze B+R dwukrotnie wpływają na podstawę opodatkowania

Jakich wydatków dotyczy ulga B+R

Ulga B+R - komu przysługuje

Co to jest ulga B+R iw jaki sposób z niej skorzystać

Działalność badawczo-rozwojową trzeba wydzielić

Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie zapadło przed WSA w Szczecinie (sygn. I SA/Sz 835/18). Sąd uchylił interpretację dotyczącą kosztów kwalifikowanych w spółce produkującej aparaty słuchowe. Firma pytała o pracowników, którzy zajmują się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową. Cały swój czas poświęcają na prace m.in.: programistyczne, inżynieryjne w zakresie oprogramowania, koncepcyjne oraz administracyjne bezpośrednio związane z działalnością B+R.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Decyduje zakres obowiązków

Spółka chciała potwierdzić, że może odliczyć całość kosztów zatrudnienia ponoszonych na rzecz pracowników B+R, także za czas urlopu wypoczynkowego oraz inne usprawiedliwione nieobecności. Uzasadniała, że udzielanie urlopu oraz umożliwienie im wykorzystania zwolnienia chorobowego lub innego zwolnienia, za które przysługuje wynagrodzenie, jest obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy.

Fiskus nie zgodził się na takie rozstrzygnięcie. Stwierdził w interpretacji, że spółka musi wyodrębnić czas poświęcony przez zatrudnionych na wykonywanie obowiązków służbowych i tylko za ten czas odliczyć koszty.

Sąd jednak uchylił interpretację. Uznał, że skoro pracownicy zajmują się wyłącznie działalnością B+R, to spółka odliczy również wynagrodzenie i składki ZUS za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności (np. obowiązkowych badań lekarskich). Stanowią one koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy i jednocześnie koszt kwalifikowany z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

– Nie można podzielić stanowiska organu interpretacyjnego, uznającego za koszt kwalifikowany przychód z wynagrodzenia pracownika B+R za godziny nadliczbowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a wykluczającego wynagrodzenie w związku z udzielonym dniem wolnym od pracy za ponadnormatywny czas pracy lub w związku z urlopem – orzekł WSA w Szczecinie. Sąd podkreślił, że doprecyzowanie przepisów wprowadzone 1 stycznia 2018 r. nie odnosi się do opisanej we wniosku sytuacji. Wprowadzona wówczas zmiana dotyczy pracowników, którzy poza B+R zajmują się także inną działalnością. Ich wynagrodzenie można odliczyć w proporcji, w jakiej zajmują się badaniami i rozwojem.

Część wynagrodzenia

Do podobnych wniosków doszedł też WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2814/17). Uznał, że wynagrodzenie za czas urlopu i wynagrodzenie chorobowe stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Jednak w przypadku kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz prace spoza tej działalności możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych tej części wynagrodzenia, która przypada na działalność badawczo-rozwojową.

WSA w Łodzi (sygn. I SA/Łd 518/18) odniósł się natomiast do sprawy firmy, której pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach mających na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie B+R. Sąd orzekł, że wniosek jest dobrze uzasadniony i organ podatkowy nie może w tej sprawie wydać postanowienia o odmowie wydania interpretacji.

Małgorzata Boguszewska, adwokat, Kancelaria Adwokacka Małgorzata Boguszewska, Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Przy odliczeniu kosztów osobowych decydujące jest wykonywanie przez pracownika działalności B+R. Jeśli jest prowadzona przez cały czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, to wszystkie jego przychody związane ze stosunkiem pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki stanowią koszt kwalifikowany na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT oraz art. 26d ust. 2 pkt 1 uPIT. Nie ma więc podstaw do wyłączenia przychodów za czas, gdy pracownik nie świadczy pracy z powodu urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Przypomnijmy, że z początkiem 2018 roku ustawodawca doprecyzował brzmienie przepisów w odniesieniu do kosztów osobowych i objął zwolnieniem wynagrodzenie pracowników, którzy obok swoich standardowych czynności biorą udział również w prowadzeniu projektu B+R. Ich wynagrodzenie podlega odliczeniu „w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu".