Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe niekiedy stają przed dylematem, co zrobić z niesprzedanymi wyrobami, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a ich termin przydatności do użycia już minął lub też z innych powodów okazały się one być niepełnowartościowe. W wielu przypadkach wadliwe towary można wykorzystać w  dalszych procesach produkcyjnych i uzyskać z nich nowe produkty. Warto się jednak zastanowić, jakie obowiązki w podatku akcyzowym powstaną, jeżeli przetworzenie przeterminowanych/wadliwych towarów nie będzie możliwe i konieczne będzie ich zniszczenie.

Przeterminowane i wadliwe

Zasady utylizacji wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy unormowano w § 17 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (dalej: rozporządzenie w sprawie zwolnień).

Czytaj także: Akcyza od piwa: mały browar zapłaci połowę podatku

Przepis ten wskazuje, że możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla przypadków zniszczenia objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (a więc znajdujących się w składzie podatkowym) wyrobów akcyzowych, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia. Prawodawca objął tym zwolnieniem wszystkie przypadki, w których wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie mogą być wykorzystane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Może tu więc chodzić zarówno o produkty przeterminowane, jak i o wyroby niemożliwe do wykorzystania z powodu wad jakościowych powstałych przykładowo w procesie produkcyjnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyroby stały się niepełnowartościowe na skutek okoliczności niezależnych od podatnika, czy w wyniku jego błędów (przykładowo w sytuacji użycia niepełnowartościowych materiałów w trakcie procesu produkcyjnego). W obu przypadkach zwolnienie od akcyzy może znaleźć zastosowanie.

Za zgodą naczelnika

Dla uzyskania zwolnienia od podatku akcyzowego konieczna jest zgoda właściwego naczelnika urzędu skarbowego, która musi być udzielona przed rozpoczęciem procesów związanych z utylizacją. Pierwszym krokiem podatnika, który zmuszony jest zniszczyć wadliwe wyroby, jest przesłanie pisma do właściwego dla siebie organu podatkowego, w którym wnosi on o wyrażenie zgody na przeprowadzenie utylizacji. Prawodawca nie określił elementów tego rodzaju wniosku. Przyjmuje się, że powinien on zawierać opis wyrobów, ze wskazaniem ich nazw, kodów CN, ilości wraz ze zwięzłym podaniem przyczyn, dla których konieczne stało się przeprowadzenie utylizacji, oraz miejsca, w którym produkty akcyzowe mają być zniszczone.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień określa, że utylizacja wyrobów akcyzowych możliwa jest:

1) w składzie podatkowym albo

2) w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

W większości przypadków zniszczenie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym może okazać się utrudnione lub niemożliwe z uwagi na właściwości fizykochemiczne wyrobów akcyzowych. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska trudno sobie bowiem wyobrazić np. spalenie nieprzydatnych do dalszego użytku olejów na terenie składu podatkowego. Zazwyczaj więc utylizacja nieprzydatnych do dalszego użycia wyrobów akcyzowych odbywa się poza składem podatkowym i jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy.

Trzeba sporządzić protokół

Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego (§ 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Poza składem

Omawiane zwolnienie dla utylizacji poza składem podatkowym stosuje się, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy o podatku akcyzowym (§ 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym kolejnym warunkiem zwolnienia od akcyzy dla utylizowanych wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem utylizacji zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego utylizowanych wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest ponadto złożenie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający (podmiot dokonujący utylizacji tych wyrobów) zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (art. 32 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym).

Odbiór potwierdzony na dokumencie e-DD

Od 1 stycznia 2019 r., przemieszczanie wyrobów akcyzowych poddawanych utylizacji znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego, co do zasady odbywa się w oparciu o elektroniczny dokument dostawy (e-DD). Należy przy tym pamiętać, że obecnie e-DD jest formą podstawową, jednak do końca 2019 r. istnieje możliwość stosowania dokumentu dostawy w formie papierowej. Przemieszczanie to odbywa się ponadto przy wykorzystaniu krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych (System EMCS PL 2). Użytkownikiem Systemu jest m.in. podmiot zużywający (na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. art. 46q ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym). W związku z tym, od 1 stycznia 2019 r. firma realizująca utylizację (jako podmiot zużywający) powinna potwierdzić w Systemie odbiór przemieszczanych do niej wyrobów akcyzowych podlegających utylizacji.

Autor jest doradcą podatkowym, zastępcą dyrektora departamentu podatków ds. podatku akcyzowego oraz kierownikiem zespołu ds. podatku VAT w ECDP Sp. z o.o

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 2018 r., poz. 2525)

art. 16 ust. 1, art. 32, oraz art. 46a – 46w ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 864)