Koszty podatkowe: sfinansowanie szkolenia osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie przez spółkę

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zleceniobiorców mogą wpływać na dochód podatkowy osiągany przez firmę.

Publikacja: 05.06.2019 06:50

Koszty podatkowe: sfinansowanie szkolenia osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie przez spółkę

Foto: 123RF

Spółka z o.o. wysłała osobę świadczącą pracę na podstawie umowy zlecenia, jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na szkolenie dotyczące obowiązujących wymagań wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych dla obiektów budowlanych. Dotyczyło ono m.in. wymagań odnoszących się do jakości materiałów jakie mogą zostać użyte do budowy konstrukcji stalowych, a także jakości produktów spawalniczych, śrub montażowych, wykorzystania odpowiedniego sprzętu, zasady transportu i przechowywania konstrukcji stalowych, zasady wykonywania robót, itp. Nadzór inwestorski polega, co do zasady, na kontrolowaniu procesu budowy, aby odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Inspektor reprezentując inwestora na budowie, sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów oraz rozliczenie budowy i wiele innych prac. Dla inwestora nadzór inwestorski odgrywa zatem ważną rolę. Wydatek poniesiony na szkolenie dla inspektora został udokumentowany fakturą wystawiona na spółkę. Czy wydatek taki może zostać uznany koszt uzyskania przychodów spółki? – pyta czytelnik.

Czytaj także: Szkolenia dla kontrahentów w kosztach podatkowych

Ustawa o CIT definiuje koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT).

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Artykuł 16 ust. 1 ustawy o CIT nie przewiduje wyłączeń przy zaliczaniu do kosztów wydatków dotyczących szkoleń osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Zatem, podatnik finansujący osobie, z którą ma zawartą umowę, koszty udziału w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania może wydatki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszt działalności firmy. Może to jednak zrobić tylko pod warunkiem, że podnoszenie kwalifikacji zleceniobiorcy ma związek z osiąganymi przychodami (wpływa na efekty prowadzonej działalności gospodarczej podatnika) oraz z charakterem wykonywanej przez zleceniobiorcę pracy. W analizowanej sprawie osoba zatrudniona na zlecenie została wysłana szkolenie związane z zajmowanym nią stanowiskiem, a zatem warunek ten można uznać za spełniony. Spółka może zatem wydatek na szkolenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, udokumentowany fakturą, zaliczyć w koszty podatkowe.

Dla bezpieczeństwa podatkowego firmy obowiązek pokrycia kosztów na szkolenie niepracownika powinien wynikać z zawartej umowy, bądź z uchwał podjętych przez organy spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki..

Zaprezentowane stanowisko podzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 kwietnia 2019 r., 0111-KDIB2-3.4010.38.2019.1.LG).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Spółka z o.o. wysłała osobę świadczącą pracę na podstawie umowy zlecenia, jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na szkolenie dotyczące obowiązujących wymagań wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych dla obiektów budowlanych. Dotyczyło ono m.in. wymagań odnoszących się do jakości materiałów jakie mogą zostać użyte do budowy konstrukcji stalowych, a także jakości produktów spawalniczych, śrub montażowych, wykorzystania odpowiedniego sprzętu, zasady transportu i przechowywania konstrukcji stalowych, zasady wykonywania robót, itp. Nadzór inwestorski polega, co do zasady, na kontrolowaniu procesu budowy, aby odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Inspektor reprezentując inwestora na budowie, sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów oraz rozliczenie budowy i wiele innych prac. Dla inwestora nadzór inwestorski odgrywa zatem ważną rolę. Wydatek poniesiony na szkolenie dla inspektora został udokumentowany fakturą wystawiona na spółkę. Czy wydatek taki może zostać uznany koszt uzyskania przychodów spółki? – pyta czytelnik.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości