Tak dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiedział na pytanie o stawkę VAT od opłat wnoszonych przez słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku.

Uniwersytet został powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku powyżej 55 lat. Jest wpisany do miejskiego rejestru instytucji kultury. Wyjaśnił, że słuchacze będą wnosić opłaty wpisowe i semestralne. W zamian będą mogli uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, wykładach i konferencjach z dziedziny medycyny, ekonomii, informatyki, historii i kultury.

Zajęcia fakultatywne będą się wiązały z dodatkowymi opłatami. Należą do nich zajęcia plastyczne i fotograficzne, komputerowe, z języków obcych, choreoterapii (terapia tańcem) i usprawniających – gimnastyka, joga, basen. Prowadzący instruktorzy i nauczyciele nie są pracownikami uniwersytetu, a za swoje usługi będą wystawiać faktury lub rachunki.

Zdaniem uniwersytetu żadne opłaty od słuchaczy nie powinny być obciążone daniną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi kulturalne świadczone m.in. przez instytucje wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu odrębnych przepisów. Dyrektor izby skarbowej uznał, że uniwersytet wpisany do miejskiego rejestru spełnia jeden z warunków zwolnienia, ale charakter niektórych świadczonych przez niego usług wyklucza takie rozliczenie.

Za usługi kultury uznał zajęcia plastyczne, fotograficzne, z origami, terapię tańcem oraz zapewnienie udziału w imprezach okolicznościowych, wykładach i konferencjach kulturalnych. Te będą, zdaniem organu, zwolnione z VAT.

Tak samo, ale z innego powodu, uniwersytet będzie mógł potraktować kursy językowe. Nauczanie języków obcych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, jest zwolnione z tego podatku niezależnie od statusu usługodawcy.

Zgodnie z wytycznymi dyrektora uniwersytet powinien jednak naliczyć 23-proc. podatek na opłaty za zajęcia komputerowe. Zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w odpowiedniej formie lub przez określone podmioty.

– Te zajęcia są prowadzone dla grupy osób, które generalnie nie są aktywne zawodowo, a ponadto celem szkolenia jest poszerzenie lub zdobycie nowych umiejętności, które służącą zaspokajaniu potrzeb indywidualnych – wyjaśnił dyrektor.

W odniesieniu do zajęć ruchowych, tj. gimnastyki, jogi i basenu, oraz usług sportowych uniwersytet powinien stosować stawkę podstawową. Obniżenie do 8 proc. podatku na usługi wstępu nie dotyczy powyższych, bo oprócz wstępu np. na basen każdy może z niech skorzystać. Stawkę 23 proc., właściwą dla usług turystycznych, uniwersytet powinien także stosować do wyjazdów na spektakle teatralne, filmowe itd. Opodatkowaniu podlega jednak tylko marża.